Dlhoročná iniciatíva cyklistických nadšencov a samotného mestského úradu v Banskej Bystrici bude pretavená do reálnej podoby. Obyvatelia získajú bezpečné prepojenie na cyklotrasu smerujúcu na Sliač a zároveň moderný architektonický prvok vítajúci návštevníkov mesta.

Za necelých 3,3 milióna eur vznikne nad rýchlostnou cestou R1 na Zvolenskej ceste nový cyklomost. Mesto Banská Bystrica bolo v tomto prípade úspešné so žiadosťou o podporu projektu z eurofondov. Viac než 3,1 milióna eur tak predstavuje práve nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Most je zároveň súčasťou plánovanej cyklotrasy vedúcej naprieč celým mestom, od mestskej časti Senica, cez Partizánsku cestu, Námestie slobody, Hušták, Radvaň až do Kráľovej, na ktorú už bolo vydané územné rozhodnutie. Realizáciou cyklomosta sa vytvorí bezpečný prepoj medzi priemyselnou, obchodnou i obytnou časťou Radvane pre peších a cyklistov.

Budúci cyklomost sa bude začínať pri čerpacej stanici Tesco, smerovať bude ponad R1-ku až po predajňu automobilov Hyundai na Zvolenskej ceste. Cyklisti i peší sa budú môcť následne napojiť na chodník smerujúci popri protipovodňovej ochrane mesta do mestskej časti Iliaš. Ide o technicky najnáročnejší prvok plánovaných cyklotrás Hušták – Senica (6,2 km) a Hušták – Kráľová (3,291 km), na ktoré mesto získalo územné rozhodnutia a aktuálne sú v štádiu majetko-právneho vysporiadania a projektových prác na dokumentácii pre stavebné povolenie.

„V prvom rade sme sa zaoberali myšlienkou, že by cyklotrasa viedla po moste, ktorý sa nachádza pri Tescu. Zo statického hľadiska nám však odborníci neodporúčali do mosta zasahovať, a v zmysle platných noriem bolo vylúčené, aby po ňom smerovala cyklotrasa,“ objasňuje 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Mesto plánuje už čoskoro vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa mosta. Ten sa stane aj jednou nových dominánt tejto časti Banskej Bystrice.

„Je to štíhla, moderná oceľová konštrukcia, ktorú sme museli vmestiť do priestoru, v ktorom bolo mnoho problémov. Cyklomost je jediná možnosť, ako sa dali prepojiť dva body. Lávka je značená predovšetkým pre cyklistov, ale slúžiť bude aj pre peších a osoby s telesným postihnutím,“ uviedol Martin Kollár, technický riaditeľ z projekčnej spoločnosti Link projekt, s. r. o.

Samospráva pracuje aj na ďalších projektoch cyklotrás. Cyklotrasy Námestie slobody – Sásová (5,6 km) a Námestie Ľ. Štúra – Fončorda (4,7 km) sú v procese vydania územného rozhodnutia. Vzhľadom na to, že pri výstavbe protipovodňovej ochrany mesta, v časti popri rýchlostnej ceste R1, nebolo možné z dôvodu vyčlenenej priestorovej rezervy na vybudovanie protihlukovej steny v budúcnosti umiestniť cyklotrasu, samospráva aktívne rokuje s Vodohospodárskym podnikom o inom technickom riešení s cieľom prepojiť aj tieto časti mesta.

„Občianska cykloiniciatíva už pred takmer 10 rokmi odovzdala vedeniu mesta Generel nemotorovej dopravy v nádeji, že sa aj v Banskej Bystrici začnú systematicky budovať bezpečné a dôstojné koridory pre cyklistov. Je to už veľmi dlhá doba, počas ktorej sme neraz strácali vieru v akúkoľvek zmenu. Preto nás správa, že sa cyklisti po zložitom procese dočkajú bezpečného a atraktívneho prepojenia mesta s Rodinnou cestičkou naozaj úprimne potešila. Veríme, že tento prelomový projekt nezostane na dlhú dobu posledným a odštartuje obdobie intenzívneho budovania cyklistickej infraštruktúry v našom meste,“ dopĺňa Andrea Štulajterová z OCI BB.