Štyridsať dlhodobo nezamestnaných Banskobystričanov, poberateľov dávok v hmotnej núdzi podpísalo včera pracovné zmluvy so svojimi  novými zamestnávateľmi. Stalo sa tak v rámci pilotného projektu  Od dávok k platenej práci, ktorý mesto Banská Bystrica realizuje spolu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Krajskou rozvojovou agentúrou a  Centrom vzdelávania neziskových organizácií.

Nezamestnaným ponúklo prácu šesť banskobystrických firiem a organizácií, pre ktoré budú účastníci projektu počas 14 mesiacov  pracovať. Pôjde o formu dočasne podporovaného zamestnania prostredníctvom medzitrhu práce. Cieľom tohto modelu je vytvoriť medzistupeň medzi  dlhodobou nezamestnanosťou a zamestnaním na otvorenom trhu práce. Zároveň ide o prepojenie služieb zamestnanosti s poskytovaním  sociálnych služieb.

Na včerajšom slávnostnom  podpisovaní pracovných zmlúv vybraných uchádzačov o zamestnanie sa primátor Banskej Bystrice Peter Gogola poďakoval zástupcom všetkým  firiem a spoločností, ktoré sa rozhodli participovať na projekte. „Oceňujem ochotu zamestnávateľov dať šancu Banskobystričanom, ktorí  sú dlhodobo bez práce. V prípade úspechu sa náš pilotný projekt môže  stať príkladom aj pre iné samosprávy na Slovensku“.

Zo štyridsiatich  účastníkov projektu zamestná najviac, až pätnásť osôb, novovytvorený Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých. Túto neziskovú  organizáciu schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na svojom tohtoročnom  májovom zasadnutí. Sídliť bude v časti priestorov zrušenej Základnej školy na Magurskej ulici. Zamestnanci podniku budú pracovať najmä na skrášľovaní okolia  školských, kultúrnych a športových zariadení v meste.

Príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné služby mesta (ZAaRES) Banská Bystrica zamestná v rámci projektu desať osôb.  Noví zamestnanci pomôžu pri údržbe a výsadbe verejnej zelene či pri starostlivosti o detské ihriská a pieskoviská. ZAaRES má o. i. na starosti aj údržbu a sadové úpravy záhrad, parkov, trávnikov či odborné ošetrenie drevín.

Vo firme ICEKO – ONYX  s.r.o, nájde nové zamestnanie v rámci projektu päť osôb. Pracovníci pomôžu pri odvoze komunálneho, stavebného  a nadrozmerného odpad. Firma prevádzkuje aj triediareň s triediacim pásom a lisom, servisné stredisko na údržbu a opravu vozidiel a kontajnerov. Ďalších päť dlhodobo nezamestnaných Banskobystričanov nájde prácu v spoločnosti MIS, ktorá sa zameriava na údržbu a opravy miestnych komunikácií. Firma Jozef GANZ, ktorá zamestná v rámci projektu štyri osoby, zabezpečuje zimnú a letnú údržbou chodníkov a  vyváža odpad zo smetných košov na zastávkach MHD, v parkoch a centrálnej mestskej zóne. Firma so zameraním na upratovanie a čistenie, kampa, s.r.o. zamestná v rámci projektu jednu osobu.

Zamestnávatelia medzitrhu práce teda vďaka projektu napomôžu pri šírení príkladov dobrej praxe pre ďalších potenciálnych zamestnávateľov. V rámci medzitrhu práce sa zabezpečí dočasné zamestnávanie, spolu s cieleným osobnostným rozvojom pre dlhodobo nezamestnaných, poberateľov dávky v hmotnej núdzi, ktorí majú prevažne nižšie vzdelanie a sú väčšinou bez kvalifikácie.

Účastníci projektu, ktorí sa po včerajšom podpise pracovných zmlúv stali zamestnancami medzitrhu práce, získajú reálnu pracovnú skúsenosť u zamestnávateľov medzitrhu práce, čo zvýši ich zamestnateľnosť. Získané pracovné skúsenosti ich budú motivovať v snahe zotrvať v pracovnom procese, resp. hľadať si zodpovedajúcu prácu, „oslobodiť sa od sociálnych dávok a vymaniť sa zo sociálnej siete“. Zároveň si obnovia pracovné zručnosti, získajú stratené, alebo nenadobudnuté pracovné návyky, čo zlepší ich spôsobilosť uplatniť sa na otvorenom trhu práce a bude prevenciou pred dlhodobým vylúčením z pracovného života.

Pilotný projekt Od dávok k platenej práci  začalo mesto Banská Bystrica,  v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, realizovať  v apríli  2012  a trvať by mal dvadsať mesiacov.  Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií na www.esf.gov.sk