Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici vás pozýva na slávnostnú prezentáciu prekladu jedinečnej publikácie z pera uhorského polyhistora Mateja Bela o Zvolenskej stolici.

V stredu 14. marca o 17-tej hodine uvedú do literárneho života vydavatelia – Kysucké múzeum v Čadci a Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici knižnú novinku z publikačnej edície Zlatý fond Kysuckého múzea s názvom Matej Bel – Zvolenská stolica.

Po úspechu predchádzajúcich štyroch zväzkov z rozsiahleho diela Mateja Bela – Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku, prichádza na pulty kníhkupectiev jeho piate pokračovanie s názvom Zvolenská stolica. Slávnostné uvedenie tejto rozsahom veľkej a obsahom neoceniteľnej publikácie bude obohatené o prednášky troch slovenských historikov Martina Turóciho, Imricha Nagya a Ota Tomečka vysvetľujúcich okolnosti a súvislosti vydania Belových vedomostí. Slávnostne uvedenie do literárneho života sa uskutoční spolu s prezentáciou jedinečného zreštaurovaného portrétu Mateja Bela zo zbierok nášho múzea v priestoroch Thurzovho domu už túto stredu o 17-tej hodine, pozýva na uvedenie knihy riaditeľ Stredoslovenského múzea Roman Hradecký.

Čitateľ pri listovaní knihou získa ucelené poznatky z histórie, etnológie, environmentálnej histórie ale aj ďalších vedných odborov viažucich sa k jednému z najrázovitejších slovenských krajov, kde sa dnes rozprestierajú okresy Brezno, Zvolen, Banská Bystrica, Detva a Krupina. Publikácia zároveň prináša podrobnejší opis Belovho rodného kraja, v ktorom uhorský učenec vyrastal a kde istý čas i profesijne pôsobil. Mnohé z opisovaných skutočností sú práve vďaka osobnej skúsenosti autora jedinečným čitateľským zážitkom a zvyšujú tak výpovednú hodnotu i hodnovernosť dobových informácií., zdôrazňuje prínos knihy riaditeľ Kysuckého múzea Miloš Jesenský.

Knižná edícia Zlatý fond Kysuckého múzea sa rozrástla o ďalší skvost

V snahe priniesť čitateľom a milovníkom histórie jedinečný prameň poznania a tým obohatiť regionálnu historiografiu sme spojili sily s kolegami z múzejného i univerzitného prostredia. Vydavateľmi piateho zväzku sú preto spoločne Kysucké múzeum v Čadci a Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, vyzdvihujú vzájomnú spoluprácu riaditelia oboch inštitúcií.

Predstavovaná monografia pozostáva z dvoch častí. Prvá uvádza originálny latinský text Vedomosti a druhú časť tvorí jej slovenský preklad. Obe časti – latinský text i jeho slovenský preklad pripravil na vydanie historik Imrich Nagy z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s historikom Kysuckého múzea v Čadci Martinom Turócim.

Matej Bel – veľká ozdoba Uhorska

K najvýznamnejším osobnostiam slovenských a uhorských dejín môžeme bezpochyby zaradiť slovenského polyhistora a zároveň očovského rodáka Mateja Bela. Popri náročnej práci evanjelického duchovného sa Matej Bel venoval aj rozsiahlej výskumnej a publikačnej činnosti, za ktorú si vyslúžil aj označenie „veľká ozdoba Uhorska“. Počas svojho života napísal desiatky významných vedeckých prác, no okrem vlastnej tvorby vydal aj viaceré diela popredných európskych vzdelancov, aby tak prispel k zlepšeniu podmienok vtedajšej úrovne poznania a vzdelávania vo viacerých vedných odboroch.

Za jeho životné dielo považujeme predovšetkým slávne Vedomosti (Historicko-zemepisné vedomosti o Súvekom Uhorsku), v ktorých sa podujal na náročnú úlohu – priblížiť prostredníctvom systematických a ucelených historicko-geografických opisov všetkých 48 stolíc vtedajšieho Uhorska.

Prostredníctvom knižnej edície Zlatý fond Kysuckého múzea sa dostáva po 282 rokoch do rúk historikom, študentom histórie a všetkým čitateľom  neoceniteľný zdroj informácií v podobe prvého uceleného slovenského prekladu životného diela Mateja Bela.

Knižná novinka, ktorú si môžete zakúpiť aj v Thurzovom dome, vychádza v celkovom náklade 500 ks vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva SR a Žilinského samosprávneho kraja.