Referendum, o ktoré sa dlhodobo snažila a napokon ho aj iniciovala opozičná strana SMER-SD a podporili ho aj ďalšie opozičné strany, sa uskutoční už v sobotu. Okrskové referendové miestnosti sa otvoria o 7.00 h a uzatvoria o 22.00 h.

Obyvatelia sa na petícii pod referendum pôvodne podpisovali pod hlasovanie o dvoch otázkach. Tou prvou malo byť vyjadrenie súhlasu či nesúhlasu s bezodkladným podaním demisie vlády. Otázku, ktorá sa medzičasom stala bezpredmetnou pre pád vlády, už skôr zamietol Ústavný súd Slovenskej republiky. Názorová otázka totiž neviedla k legislatívnej úprave či inému záväznému kroku pre orgány štátnej moci.

Prezidentka Zuzana Čaputová tak napokon vyhlásila referendum s jednou otázkou, ktorá pojednáva o úprave Ústavy Slovenskej republiky tak, aby mali poslanci parlamentu a zároveň aj ľudia v referende do budúcna možnosť rozhodnúť o predčasnom ukončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.

Bez ohľadu na výsledok referenda, je už v tejto chvíli v programe hlasovania parlamentu zaradených hneď niekoľko obdobných návrhov líšiacich sa najmä v tom, či o predčasnom skončení obdobia má rozhodovať jednoduchá alebo ústavná väčšina poslancov. To však neuberá na možnosti verejnosti vyjadriť svoj názor v referende.

Znenie referendovej otázky:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“

Krúžkuje sa áno alebo nie

V samotných okrskových miestnostiach tentokrát na hárku volič označí svoj súhlas alebo nesúhlas jednoduchým zakrúžkovaním možnosti áno alebo nie. Hárok potom vloží do obálky a vhodí do urny. Označenie musí prebehnúť v osobitnom priestore určenom na hlasovanie. Komisii sa volič preukazuje opäť výlučne občianskym preukazom.

Rozloženie okrskov sa oproti jesenným komunálnym voľbám mierne líši, v meste je tentokrát vytvorených až 78 okrskov. Ich zoznam spolu s ulicami, ktoré do nich patria, nájdete na webe mesta.

Hlasovať je možné len vo svojom okrsku alebo v ktoromkoľvek na Slovensku, ak volič požiadal o vydanie hlasovacieho preukazu. O ten je možné ešte aj v piatok, 20. januára požiadať osobne na Matričnom úrade na MsÚ do 15-tej hodiny.

Výsledky referenda budú platné len v prípade, že sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a samozrejme, ak zároveň nadpolovičná väčšina zúčastnených vyjadrila svoj súhlas s predmetom hlasovania.

V ére samostatného Slovenska ide o deviate referendum. Platné bolo dosiaľ len to v roku 2003 o súhlase so vstupom Slovenska do Európskej únie. Zúčastnilo sa ho vtedy 52,3% voličov. Všetky ostatné referendá nedosiahli potrebnú účasť. Zatiaľ posledné sa konalo v roku 2015. Takzvaného „Referenda o rodine“ sa vtedy zúčastnilo len niečo cez 21% voličov.