V priestoroch historickej Radnice ocenili osobnosti a kolektívy, ktoré sa pričinili o dobré meno Banskej Bystrice.

Primátor Peter Gogola odovzdal v stredu v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP ocenenia Cena primátora, Cena mesta a Čestné občianstvo Banskej Bystrice. Do pamätnej knihy mesta tak pribudlo dovedna 13 nových mien, ktoré sa pričinili o šírenie dobrého mena Banskej Bystrice. Laureátov, ktorých primátor predstavil počas slávnostného vyhlasovania v Cikkerovej sieni vybralo spomedzi nominácii Mestské zastupiteľstvo a primátor.

Kto bol ocenený?

V úvode slávnostného ceremoniálu udelili Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica slovenskému hudobnému skladateľovi, dirigentovi a pedagógovi Zdenkovi Mikulovi.

Poslanci rozhodujú, v zmysle štatútu mesta Banská Bystrica, aj o udelení prestížnej Ceny mesta. V tomto roku si ju z rúk primátora Petra Gogolu prevzal  Mons. František Škoda za celoživotnú duchovnú a akademickú činnosť. Pre veriacich je Mons. František Škoda blízky aj prostredníctvom svojej služby v banskobystrickej katedrále. Osobitne dobre ho poznajú bezdomovci a núdzni ľudia v Banskej Bystrici, ktorým ochotne a nezištne pomáha už 20 rokov. V tomto období je Mons. František Škoda na kňazskej penzii na Biskupskom úrade v Banskej Bystrici.

Cenou mesta Banská Bystrica sa môžu od dnes pýšiť aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Šalková. Ocenenie získali za dlhoročnú a výnimočne záslužnú činnosť, záchranu ľudských životov, prírody a majetku. Profesionalitu a odhodlanie preukazuje aj účasťou na súťažiach a reprezentáciou mesta vo vyšších kolách. V úzadí záchranárskej práce nezostáva ani výchova mladej generácie k hasičskému poslaniu či výmena skúsenosti s partnermi. Tento hasičský zbor už desať rokov spolupracuje s nemeckými hasičmi v Halberstadte. V súčasnosti má 62 členov (27 žien a 35 mužov).

Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola sa rozhodol udeliť Cenu primátora  za rok 2011 desiatim laureátom (osem jednotlivcov, dva kolektívy). So slovami: chceme vzdať hold vám a vašej práci, vášmu úsiliu, vášmu dielu a príkladu, ktorým ste pre nás ostatných,  ako prvého ocenil Karola Benického – in memoriam,   za celoživotnú prácu fotografa a tvorivý prínos v oblasti umenia. Napriek tomu, že od roku 1991 žil Karol Benický v Prahe a jeho rodiskom sa 13. apríla 1940 stali Spišské Hanušovce, v jeho srdci mala miesto aj Banská Bystrica. Karol Benický získal za svoj kumšt, talent a umenie množstvo ocenení. Medzi inými aj zlatú medailu Medzinárodnej federácie fotografického umenia, prvú cenu na celosvetovom Bienále krajinárskej fotografie v Sydney, cenu Európskej únie umenia za umeleckú tvorbu, Výročnú cenu Masarykovej akadémie umenia v Prahe. Cenu primátora prevzala jeho dcéra, pani Jana Toličová.

Laureátkou ceny primátora sa stala aj Oľga Hromadová, operná speváčka a vysokoškolská pedagogička, ktorá má na svojom konte významné umelecké výkony v oblasti hudby a dlhoročnú reprezentáciu mesta. Za interpretáciu postavy Adiny v opere Nápoj lásky a Dolly z muzikálu Hello, Dolly! získala v roku 1988 Cenu Slovenského literárneho fondu a Združenia divadelníkov. Účinkovala v televíznych adaptáciách operiet Netopier, Grófka Marica či Zem úsmevov. Jeden z jej snov sa splnil interpretáciou postavy Mimi (G. Puccini: Bohéma), kde v náročnej pucciniovskej kantiléne zúročila svoju dlhoročnú spevácku prax. Oľga Hromadová si v minulom roku pripomenula významné životné jubileum – 50 rokov. Jej umenie teší divákov i poslucháčov a úspešne znie z operných a divadelných scén.

Lekár – chirurg, vysokoškolský pedagóg  prof. MUDr. Peter Kothaj, Csc., bol dnes ocenený  za výrazný prínos pre slovenskú medicínu v oblasti chirurgie, vedeckú, výskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť. Na chirurgickej klinike v Banskej Bystrici v roku 1991 zaviedol kompletné spektrum laparoskopických a torakoskopických výkonov. V rámci vedeckej činnosti sa orientuje na klinický výskum, zameraný na výskum radikálnej lymfadenektómie a na problematiku karcinómu pankreasu a pečene. Banskobystrickému chirurgickému pracovisku sa pod vedením prof. Petra
Kothaja ako prvému na Slovensku podarilo zaviesť laparoskopickú adrenalektómiu, laparoskopickú kardiomyotómiu a laparoskopickú resekciu žalúdka.

K Cene Mariana Várossa, Striebornej plakete Slovenskej republiky, Cene profesora Martina Kusého, Cene Banskobystrického samosprávneho kraja – Kvetu umenia a kultúry, pribudla po dnešku Kláre Kubičkovej aj Cena primátora mesta Banská Bystrica.  Získala ju za vedecko-výskumnú činnosť
a tvorivý prínos v oblasti umenia, histórie a architektúry. Od roku 1997 pôsobí pani Klára Kubičková v Banskej Bystrici. Venuje sa dejinám architektúry mesta, vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na teórie hodnôt, metódy hodnotenia a kritiky architektúry. Je autorkou mnohých odborných štúdií, spracovala koncepcie a bola kurátorkou vyše sedemdesiatich výstav na Slovensku a v zahraničí. V roku 2011 oslávila Klára Kubičková svoje 75. narodeniny.

Laureátom Ceny primátora mesta Banská Bystrica za rok 2011 sa stal aj tanečník a pedagóg Pavel Lukáč. Patril k prvej generácii tanečných súborov VUSu, SĽUKu i dnešnej Štátnej opery v Banskej Bystrici. Osoba Pavla Lukáča je úzko spätá s kultúrou Banskej Bystrice už viac ako 50 rokov, odkedy sa sem ako jeden zo zakladateľov vtedajšieho Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT), dnes Štátnej opery, prisťahoval. Pavel Lukáč vstúpil do povedomia odborníkov, ale aj širokej kultúrnej verejnosti, ako vynikajúci tanečník, pedagóg i riaditeľ kultúrnych inštitúcií. Je nositeľom viacerých ocenení. V roku 2011 oslávil jubilejných 80 rokov.  Primátor Peter Gogola ho ocenil za tanečnú, choreografickú a pedagogickú činnosť a pôsobenie v oblasti kultúry.

Mons. ThDr. Jaroslav Pecha, PhD., rímskokatolícky kňaz, dekan Farnosti Banská Bystrica – mesto, vysokoškolský učiteľ je ďalšou osobnosťou, ktorá si dnes podvečer prevzala prestížne ocenenie. Získal ho za celoživotnú duchovnú činnosť a zásluhy pri ochrane sakrálnych kultúrnych pamiatok v Banskej Bystrici. Bol aj rovesníkom, blízkym spolupracovníkom a spolužiakom z čias bohosloveckých štúdií banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža. Mons. Jaroslav Pecha sa zaslúžil o obnovu a ochranu viacerých významných sakrálnych pamiatok v Banskej Bystrici. Má veľkú zásluhu na vydarenom priebehu návštevy pápeža Jána Pavla II. u nás 12. septembra 2003. Svojou prácou prispieva k rozvoju mesta v duchovnej i hospodárskej oblasti. Verejnosť ho hodnotí ako človeka s veľkou rozvahou a citom pre spravodlivosť.

Akademický maliar doc. Štefan Prukner bol osobnosťou, ktorej ľudský rozmer prerástol hranice totalitných čias a umelecký rozmer prerástol hranice slovenského umenia. Tento vzácny človek nás navždy opustil 24. mája 2011 vo veku nedožitých 80 rokov. Zostáva však zapísaný vo výtvarnom umení rovnako ako v našich srdciach. Aj preto sa primátor Peter Gogola rozhodol udeliť mu Cenu primátora, in memoriam. Za viac ako päťdesiat rokov umeleckej práce vytvoril úžasné množstvo diel. Grafiky, ilustrácie a viac ako desaťtisíc malieb. Ich obsahom sú zložité vzťahy človeka a súčasnej civilizácie. Medzi najznámejšie patria Škola bláznovstiev (1978) a Veľkí inkvizítori (1970).  Akademický maliar doc.Štefan Prukner bol  in memoriam ocenený za celoživotné dielo v oblasti výtvarného umenia. Cenu prevzala manželka pani Zita Skalská.

Ďalšou laureátkou Ceny primátora sa stala predsedníčka občianskej rady Rudlová-Sásová II, zakladajúca členka OZ Náš domov Sásová, Ing. Elena Púchyová. Primátor Peter Gogola vyzdvihol jej  nezištnú a obetavú prácu občianskej aktivistky v mestskej časti Sásová. Od roku 1999 aktívne pracuje v občianskom združení Náš domov Sásová. V rámci práce v združení sa snaží pomáhať obyvateľom a podporovať ich účasť na verejnom živote. Aktívne spolupracuje s občianskymi združeniami či mimovládnymi organizáciami, snaží sa o realizáciu podujatí, ktoré prispievajú k športovému a kultúrno-spoločenskému vyžitiu obyvateľov. Jej nesmierne odhodlanie, aktivitu a ochotu žiť pre iných si všimli obyvatelia sídliska. Tvrdia, že je obdivuhodná, pretože okrem rodinných povinností s prehľadom zvláda verejnú činnosť v prospech iných. Jej snaženie prináša svoje ovocie, pretože ľudia ju potrebujú.

Okrem jednotlivcov oceňoval primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola aj kolektívy. Cenu si prevzali aj Peter Michalica s manželkou Irenou Michalicovou z Múzea Jána Cikkera v Bratislave. Práve Múzeum nesúce meno slávneho banskobystrického rodáka je ocenené za šírenie tvorivého odkazu a diela hudobného skladateľa Jána Cikkera. Múzeum sídli v rodinnej vile, ktorú obýval Ján Cikker od roku 1967 až do svojej smrti. Múzeum a nadácia sa stali hlavnými koordinátormi medzinárodného projektu Storočnica Jána Cikkera, na ktorom spolupracovali s poprednými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. Cikkerova storočnica, ktorú do svojho kalendára výročí zaradilo aj UNESCO, bola kreatívnym projektom v rámci krajín Vyšegradskej štvorky. Popri operných premiérach, vernisážach, výstavách a desiatkach koncertov na Slovensku i v zahraničí patril k najvýznamnejším podujatiam storočnice koncert v predvečer stých narodenín Jána Cikkera, ktorý sa uskutočnil v srdci Banskej Bystrice, neďaleko jeho rodného domu. V podaní Štátneho komorného orchestra Žilina a husľového virtuóza Petra Michalicu, pod dirigentskou taktovkou Leoša Svárovského odzneli diela Cikkera, Zeljenku, Mozarta a Dvořáka. Slávnostný večer zavŕšilo odhalenie busty Jána Cikkera v priestoroch veľkej siene historickej radnice na hlavnom banskobystrickom námestí, ktorá od tohto okamihu nesie skladateľovo meno.

Za výnimočnú činnosť podpornej skupiny, ktorá združuje ženy s nádorovým ochorením prsníka udelil primátor Peter Gogola Cenu primátora Občianskemu združeniu Viktorky. Venujú sa kultúrnym, vzdelávacím i športovým aktivitám. Informujú sa o najnovších trendoch liečby onkologických ochorení, zdravom životnom štýle, stretávajú sa s odborníkmi, navštevujú sa v nemocniciach. Keď si koncom minulého roka tieto dámy pripomenuli desiate výročie založenia svojho klubu, každá z nich mala jediné želanie – a bolo ním pevné zdravie. To, ktoré sa nedá kúpiť za žiadne peniaze. Spolu sa potešili, zaspomínali na svoju činnosť a rovnako aj na kamarátky, ktorým nebolo dopriate osláv sa zúčastniť. Aktuálne má klub približne 40 členiek z Banskej Bystrice a okolia. Spoločnými silami prekonávajú podobné zdravotné, rodinné či pracovné problémy a ak je to potrebné, dokážu si vzájomne poradiť či povedať láskavé slová. Symbolom ich klubu je červené srdce.