V období prehodnocovania ekonomických priorít a šetrenia, ktoré sa už dotklo aj zrušenia plánovaného investičného zámeru v podobe novej multifunkčnej športovej haly, musí mesto uhradiť ministerstvu spravodlivosti približne 1,8 milióna eur za dlhoročný súdny spor.

Jeho začiatky siahajú ku dlhu niekdajšieho Investičného útvaru mesta v skrachovanej Dopravnej banke. Pohľadávky banky v konkurze postupne odkúpili viaceré spoločnosti, čo bol aj prípad dlhu banskobystrického Investičného útvaru mesta. Pohľadávka sa v roku 2003 dostala až ku cyperskej schránkovej spoločnosti Tikka Investments Limited, ktorú na slovensku zastupovala Penta Group. Išlo o dlh vo výške 115 miliónov bývalých slovenských korún na základe úverovej zmluvy z roku 1997. Záložné práva boli zriadené vtedy na budovu Radnice, domova dôchodcov Jeseň či pozemky na Jesenskom vŕšku.

Pohľadávka bola následne predmetom dlhotrvajúcich súdnych sporov, ktoré sa tiahli naprieč volebnými obdobiami. Na základe rozhodnutia krajského súdu muselo mesto vyplatiť cyperskej spoločnosti takmer 1,5 milióna eur, respektíve suma bola mestu stiahnutá v exekučnom konaní. Proti tomuto rozhodnutiu sa však samospráva odvolala a napokon bola s odvolaním v roku 2014 úspešná.

„Išlo o nezákonné rozhodnutie súdu vydané v súvislosti s výkonom exekučného konania proti niekdajšej príspevkovej organizácii mesta Banská Bystrica – Investorskému útvaru v prospech schránkovej spoločnosti TIKKA Investments Limited so sídlom na Cypre. Na základe tohto vyhratého súdneho sporu ministerstvo spravodlivosti uhradilo mestu súdom právoplatne priznanú náhradu škody a trovy konania v sume spolu vo výške takmer 1,8 milióna eur,“ objasňuje dnes prednostka banskobystrického mestského úradu, Marica Koreňová.

Ministerstvo spravodlivosti následne proti danému právoplatnému rozhodnutiu podalo dovolanie. V roku 2017 Najvyšší súd SR rozhodol tak, že právoplatné rozhodnutie o nároku mesta Banská Bystrica na náhradu škody zrušil a celé konanie sa vrátilo späť na Okresný súd Banská Bystrica. V apríli tohto roku Krajský súd Banská Bystrica právoplatne rozhodol, že pôvodne priznaný nárok na náhradu škody voči ministerstvu spravodlivosti zamietol. Znamená to, že samospráva je povinná vrátiť ministerstvu spravodlivosti sumu vo výške 1 775 568,53 eur spolu s príslušenstvom, ktorú mestu pôvodne zaplatilo. Mesto proti tomuto novému zamietavému právoplatnému rozhodnutiu podalo dovolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Zároveň sa snaží rokovať s ministerstvom spravodlivosti a hľadať riešenia.

„Pri tvorbe rozpočtu v najbližších mesiacoch musíme počítať aj týmto problémom. Keďže nejde o malé finančné prostriedky, hľadáme spôsob ako v tejto dobe pomôcť nášmu mestu. Iniciovali sme preto stretnutie s rezortom spravodlivosti, aby sme našli spoločné riešenie. Žiadame o uzatvorenie dohody, predmetom ktorej by bola možnosť vrátenia financií formou splátok počas nasledujúcich troch rokov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Podmienky pre uzatvorenie takejto dohody vyplývajú zo zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu. Výsledky rokovaní by mali byť známe v závere letných prázdnin.