V prvý augustový deň oficiálne preberá službu zberu komunálneho odpadu v našom meste spoločnosť Marius Pedersen. Nová zmluva je podpísaná na desať rokov a prináša mnohé novinky s moderným a inovatívnym prístupom.

Pri formovaní požiadaviek na poskytovanie služby zberu odpadu sme kládli dôraz na zlepšenie kvality životného prostredia, čistotu verejných priestranstiev, logistiku pri zbere odpadov, ale najmä na podporu triedenia odpadov.

Po novom sa bude vývoz smetí zabezpečovať prostredníctvom 28 vozidiel spĺňajúcich najnovšie emisné normy. Mesto bude mať aj lepšie možnosti kontrolovať aj výkon zberu komunálneho odpadu, pretože vozidlá budú vybavené monitorovacím systémom ich pohybu – GPS. Navyše bude k dispozícii aj špecializované vozidlo na umývanie a dezinfekciu zberových nádob. Na základe podnetov od obyvateľov mesta sme do zmluvy zahrnuli čistenie nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu štyrikrát do roka. Pre zabezpečenie čistoty námestia a peších zón sa budú používať nízkotonážne zberové vozidlá.

„Dnes ráno sme navštívili zamestnancov pred ich prvým výjazdom, aby sme im zaželali veľa síl v službe pre mesto. Tlmočili sme im, že Banskobystričania majú veľké očakávania a verím, že ich svojou prácou nesklamú,“ vyjadril sa viceprimátor Jakub Gajdošík.

Významným krokom vpred bude aj výmena všetkých kontajnerov na území mesta do deviatich mesiacov, čo predstavuje približne 6 000 nových nádob. Všetky nádoby budú označené informačnou nálepkou a budú farebne rozlíšené podľa druhu zbieraného odpadu. Stojiská sa budú čistiť do vzdialenosti 3 metrov od kontajnerov a v prípade zberu nadrozmerného odpadu až do vzdialenosti 7 metrov.

S osádzaním polopodzemných kontajnerov by sa malo začať po vyhotovení projektovej dokumentácie a schválení potrebných dokumentov. Našou spoločnou ambíciou je, aby boli prvé stojiská vybudované v priebehu budúceho roka. Celkovo nás čaká osadenie 160 kusov polopodzemných kontajnerov, čo predstavuje približne 40 stojísk. Vzhľadom na priestorové podmienky prichádzajú do úvahy Radvaň, prípadne Fončorda.

„Zber odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov je jedným z najmodernejších systémov, ktorý prináša mnoho výhod, preto verím, že sa týmto krokom zvýši kvalita života obyvateľov mesta,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Dôležité je naďalej aktívne zapojenie sa všetkých obyvateľov mesta do triedenia odpadov, dodržiavanie harmonogramu a základných pravidiel nakladania s odpadom v meste a vyhýbanie sa parkovaniu pred zbernými nádobami.

V prípade, že zaevidujete nedostatky v súvislosti so zmenou poskytovateľa služby, môžete kontaktovať oddelenie MsÚ telefonicky na čísle 048/4330454 alebo prostredníctvom elektronickej pošty separovanyzber@banskabystrica.sk.