V záujme zachovania dobrého zdravotného stavu Mestského parku pristúpi Mesto Banská Bystrica k odstráneniu niektorých drevín, ktoré, podľa expertízy Technickej univerzity vo Zvolene, nevyhovujú potrebným štandardom.

mestsky park, Jesen v meste, Banská Bystrica, 24.10.2013Mesto Banská Bystrica pristúpilo v roku 2011 k inventarizácii drevín v rámci ktorej sa posudzoval zdravotný stav, svetelné podmienky či stabilita koruny stromu. Inventarizácia a následná expertíza Technickej univerzity vo Zvolene potvrdili, že stav mnohých stromov v Mestskom parku nie je dobrý. Nakoľko sa v blízkosti Mestského parku nachádza Ekonomická fakulta UMB a stredné školy ako aj z dôvodu veľkej návštevnosti parku, pristúpi Mesto Banská Bystrica k odstráneniu stromov, ktorých stav  bol na základe odbornej analýzy vyhodnotený ako najvážnejší. Na základe predloženej expertízy rozhodol KPÚ Banská Bystrica, že zámer odstrániť vybrané dreviny je prípustný. Zabezpečí sa tým väčšia bezpečnosť a životnosť parku pre ďalšie generácie.

Mesto Banská Bystrica odstráni v tomto výrubovom období, teda do marca 2014, 30 až 40 stromov, ktoré môžu predstavovať najväčšie riziko pre ľudí a majetok nachádzajúci sa v okolí parku. Pôjde prevažne o dreviny rastúce v blízkosti cestnej komunikácie a chodníkov v parku. Odstránenie starých stromov bude len prvým krokom k revitalizácii Mestského parku, ktorú mesto plánuje vykonať v nasledujúcich rokoch.

Mestský park bol založený v roku 1895 a rastie v ňom, približne, 850 stromov. Od roku 1988 neboli vykonané závažnejšie zásahy do zelene. Zamestnanci mesta ako aj správca mestskej zelene vykonávali len bežnú údržbu, ktorá zahŕňala opilovanie suchých konárov a konárov, ktoré boli prekážkou pre verejné osvetlenie. V roku 2004 boli vypílené štyri suché stromy a v roku 2013 dva.