Sú to už tri desaťročia, čo Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila október za mesiac úcty k starším. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici počas tohto mesiaca tradične organizuje podujatia na podporu zdravia seniorov.

Cieľom októbrových podujatí, ktoré pripravujú pracovníci oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, je zvýšiť povedomie v oblasti prevencie ochorení súvisiacich s vyšším vekom, načrtnúť možné riešenia zdravotných problémov u seniorov, ako aj podpora a udržanie dobrého telesného a duševného zdravia starších ľudí.

V pondelok 1. októbra, ktorý je Medzinárodným dňom starších ľudí, RÚVZ otvorilo druhý ročník projektu Fit senior, zameraného na zdravý životný štýl a udržanie dobrej kondície aj vo vyššom veku. Ako uviedla vedúca lekárka oddelenia podpory zdravia Zora Klocová Adamčáková: „Tento rok sa do projektu prihlásilo viac ako stopäťdesiat seniorov. Prednášky a cvičenia sa však tentoraz budú realizovať len online formou. na facebookovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.“

Cvičenie pre seniorov:

Podpora aktívnej účasti seniorov na spoločenskom dianí

Podľa údajov Štatistického úradu SR v najbližších desaťročiach sa treba na Slovensku pripraviť na zníženie počtu obyvateľov. Podľa odborníkov nás najvýznamnejšie zmeny ešte len čakajú, budú trvať niekoľko desaťročí a budú mať zásadné dopady na fungovanie spoločnosti.

Populačné starnutie na Slovensku bude v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami veľmi intenzívne. Počet obyvateľov vo veku 65 a viac rokov sa v období 2017 – 2060 zvýši z necelých 870-tisíc na zhruba 1 635-tisíc osôb, čo predstavuje prírastok o 760-tisíc osôb (87 %). Zároveň sa počet obyvateľov v produktívnom veku do roku 2060 výrazne zníži (v skupine obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov sa v období 2017 – 2060 očakáva zníženie počtu z necelých 3,5 miliónov osôb na zhruba 2,5 miliónov osôb, čo znamená celkový úbytok 960-tisíc osôb (28 %).

Populačné starnutie je nezvratné a radikálne zvýšenie počtu a podielu obyvateľov v poproduktívnom veku, sa považuje za najväčšiu demograficky podmienenú výzvu pre 21. storočie aj na Slovensku. Na zmenu hlavných demografických trendov je možné pomýšľať až po roku 2060, preto je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a poznatky.

Edukačné materiály k problematike zdravého starnutia nájdu záujemcovia na: www.vzbb.sk. Ďalšie informácie a cvičenia pre seniorov na Facebooku RÚVZ BB.