Na prvý pohľad nenápadná dedinka na kraji Banskej Bystrice si tento rok pripomína významné výročie. Kostol sv. Jakuba v Jakube pri Banskej Bystrici oslavuje 700 rokov od svojej výstavby a posvätenia.

Pri tejto príležitosti bola v sobotu 8. decembra 2018 k trvalej úcte uložená relikvia sv. Jakuba staršieho, apoštola a učeníka samotného Krista. Relikviu získal tamojší vzácny chrám z Ríma, na základe žiadosti vydanej farárom Tomášom Kuníkom.

Prvá zmienka o Jakube, ako mestskej časti Banskej Bystrice, pochádza už z 13. storočia. Obec nesie názov najstaršej stavby na jej území. Gotický kostol je už 700 rokov zasvätený sv. Jakubovi staršiemu, apoštolovi Ježiša Krista, bratovi apoštola sv. Jána, ktorý nám zanechal aj evanjeliový spis. V kostole sa nachádzal neskorogotický oltár sv. Jakuba, ktorý bol prenesený ešte za čias Rakúsko-Uhorska do maďarského Ostrihomu, kde vtedy sídlila Ostrihomská diecéza, ktorej súčasťou bola aj Banská Bystrica a jej okolité kostoly. Návštevníci si ale môžu v kostole pozrieť stálu expozíciu kvalitných fotografii pôvodného gotického oltára, ktoré boli slávnostne inštalované vo svätyni kostola. Kostol je zvnútra krásne obnovený a návštevníkov hneď na prvý pohľad upúta nádherná gotická sieťová rebrová klenba, ktorá kostol zdobí od jeho gotickej prestavby v roku 1516, ktorej 500. výročie pripadlo na rok 2016. Okrem toho sa vo veži kostola nachádza jeden z najstarších zvonov na Slovensku, ktorý bol pre tento chrám vyrobený v roku 1486 a je teda starší ako samotná gotická prestavba kostola spred 500 rokov.

V sobotu 8. decembra 2018, pri sv. omši v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie o 15:00, bola v kostole sv. Jakuba v Jakube pri Banskej Bystrici k trvalej úcte slávnostne inštalovaná relikvia sv. Jakuba staršieho, ktorý je patrónom tohto starobylého gotického chrámu. Generálny vikár banskobystrickej diecézy Branislav Koppal vo svojom príhovore pri tejto slávnostnej príležitosti zdôraznil, že práve súčasná generácia je tou generáciou, ktorá po prvý krát v histórii starobylého jakubského chrámu zažila skutočnosť príchodu telesných ostatkov sv. Jakuba do tohto kostola.

Slovenský výraz relikvia sa používa  najmä v kresťanskej terminológii a pochádza z latinského reliquus, čo znamená zostatok. Relikvia svätca je vlastne zostatok, časť jeho tela, ktoré bolo nástrojom hrdinských čností viery. Poznáme aj tzv. druhostupňové relikvie. Tými sa nazývajú kusy látky či iné predmety, ktoré boli na istý čas priložené na relikviu tela svätého. Samotná úcta k relikviám má veľmi dlhú históriu, priam takú  ako je staré kresťanstvo. Pápež Benedikt XVI. o relikviách vyhlásil: „Keď nás Cirkev povzbudzuje k úcte voči telesným ostatkom mučeníkov a svätých, nezabúda, že v skutočnosti ide síce len o úbohé ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností, ktoré navštívila všetko presahujúca Božia moc.“ Ako dodal vo svojom príhovore farár a správca kostola sv. Jakuba Tomáš Kuník, relikvia slúži k úcte, nie ku klaňaniu sa.

Relikvie sv. Jakuba staršieho, apoštola a učeníka Krista ostanú v kostole sv. Jakuba vystavené k trvalej úcte na bočnom oltári.