V snahe zamedziť nárast populácie škodcov samospráva zabezpečuje ich reguláciu. V období zvýšenej migrácie na jar a jeseň vykonáva prostredníctvom oprávnených osôb celomestskú deratizáciu, ale aj dezinsekciu a dezinfekciu verejných priestranstiev. Prax za posledné roky ukázala, že znižovanie nárastu hlodavcov je potrebné realizovať aj mimo uvedeného obdobia. 

Pravidelná celomestská deratizácia sa tento rok začne v marci a podľa potreby potrvá do júna. V roku 2020 bolo na území mesta potvrdených 79 a vlani až 136 výskytov hlodavcov. Kvôli ich zvýšenému počtu, pod ktorý sa okrem iného podpisujú aj miernejšie zimy, bolo potrebné vykonať deratizáciu aj v letných mesiacoch. „Práce v oblasti regulácie škodcov koordinuje pracovná skupina, ktorá prijíma potrebné opatrenia. Tvoria ju zástupcovia mesta, deratizačné spoločnosti, odborníci v oblasti riadenia, vykonávania a kontroly deratizácie, ako aj správcovia kanalizačných sietí a v prípade nevyhnutnosti i zástupcovia bytových samospráv. Pracovná skupina pravidelne vyhodnocuje výskyt hlodavcov na území mesta na základe vlastného zistenia alebo podnetov od obyvateľov,“ hovorí Peter Suchý, vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ Banská Bystrica.

Je dôležité, aby obyvateľ nahlásil presnú lokalitu výskytu, aby mohli byť čo najskôr prijaté opatrenia na likvidáciu hlodavcov. Spoločnosť zabezpečujúca ich elimináciu umiestni do nôr nástrahu proti myšiam a potkanom. Miesto následne zabezpečí tak, aby nástraha nebola prístupná pre ľudí alebo spoločenské zvieratá a označí ju tak, že do každej nory zasunie PET fľašu. O deratizácii spoločnosť informuje najmä prostredníctvom letákov, ktoré umiestňuje v priestoroch dotknutých bytových domov.

„Je nevyhnutné, aby Banskobystričania v priestoroch, v ktorých sa deratizuje, zvýšili opatrnosť hlavne vo vzťahu k deťom a zvieratám. Na miestach, kde nie je možné vložiť nástrahy do nôr, sú umiestnené do deratizačných staničiek. Tie sú bezpečnejšie ako pre ľudí, tak aj pre spoločenské zvieratá, nakoľko nehrozí bezprostredné riziko kontaktu s nástrahou. Keď sa opakovanými kontrolami zistí, že výskyt hlodavcov klesol pod mieru škodlivosti, PET fľaša je odstránená a nory sú následne vyplnené štrkom,“ konštatuje Zuzana Abrinková z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici. Z tohto dôvodu je potrebné, aby obyvatelia plastové fľaše neodstraňovali a nory nezahrabávali. Ich zasypávanie makadamom, zeminou či skalami je neefektívne, pretože v krátkej dobe sa znova objavia v tesnej blízkosti nové miesta výskytu hlodavcov.

Samospráva vykonáva zásahy na plochách verejného priestranstva s potvrdeným výskytom škodcov, ktoré sú v majetku mesta. „V prípade zvýšeného počtu myšovitých hlodavcov vo vnútorných priestoroch bytových domov, v šachtách a kanalizačných prípojkách v priamom vzťahu k bytovému alebo rodinnému domu, v ich vnútorných priestoroch, na plochách a v miestach objektov právnických osôb, si výkon deratizácie musí zabezpečiť majiteľ na vlastné náklady,“ dodáva Zuzana Abrinková.

Aby bola celomestská deratizácia účinná, je nutné, aby sa do nej súbežne s mestom zapojili všetky zainteresované strany. Je rovnako potrebné, aby sa okolie stojísk s nádobami na komunálny odpad udržiavalo v čistote. Odpadky tvoria okrem kanalizácie jeden z hlavných zdrojov potravy hlodavcov. Výsledkom ich úspešnej deratizácie a eliminácie sú čistejšie a bezpečnejšie verejné priestory mesta. V prípade potreby nahlásenia výskytu hlodavcov mesto vyzýva kontaktovať Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ Banská Bystrica na telefónnom čísle 048/ 4330 453 alebo e-mailom na zuzana.abrinkova@banskabystrica.sk.