Od pondelka 26. júna do stredy 28. júna sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutoční jubilejná dvadsiata slovenská onomastická konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére.

Konferencia je výnimočnou hneď z niekoľkých dôvodov. Ide o jubilejnú dvadsiatu celoslovenskú konferenciu, ktorej história sa začala písať pred päťdesiatimi rokmi. To, že právo zorganizovať jubilejnú konferenciu dostala práve Univerzita Mateja Bela potvrdzuje významné postavenie banskobystrickej onomastickej školy, ktorú budoval Ján Matejčík, a ktorý bol jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej onomastickej komisie. Prvá slovenská onomastická konferencia programovo a tematicky nadväzuje na predchádzajúce onomastické konferencie, ktoré sústredili pozornosť onomastikov na najmodernejšiu problematiku fungovania vlastných mien v medziľudskej komunikácii. Týmto vedeckým zameraním sa zároveň potvrdzuje významné postavenie slovenskej onomastiky v európskom lingvistickom spoločenstve.

Účastníci konferencie budú rokovať v troch tematických okruhoch, ktorými sú onomastická metodológia a terminológia, spoločenské fungovanie proprií a interdisciplinárne aspekty onomastických výskumov.

V týchto okruhoch sa zamerajú na riešenie problematiky tradičných a nových onomastických termínov, prepájanie národných onomastických termínov v slovanskom i neslovanskom svete, na sociokultúrne aspekty, variabilitu proprií v závislosti od komunikačného prostredia a spoločenskej situácie, onymický komunikačný register.

Univerzita Mateja Bela privíta v priestoroch Filozofickej fakulty UMB takmer sedemdesiat jazykovedcov z Bieloruska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Slovenska a Ukrajiny, ktorí predstavia výsledky svojich výskumov v podobe vedeckých príspevkov. Podujatie organizačne zabezpečuje Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB.