[youtube WrfEbYuwqYI 640 360]

1.bod Otvorenie

2.bod Schválenie programu rokovania

3.bod Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-09-21/123.flv width=640 height=360]

 

 

4.bod Zloženie sľubu náhradníkov za poslancov vo volebnom obvode č.2

 

5.bod Odvolanie a vymenovanie predsedu a členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrenie sťažností

 

6.bod Odvolanie a vymenovanie predsedu komisie pre kultúru a šport

 

7.bod Odvolanie členov komisie pre financovanie správy majetku

 

 

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-09-21/45678.flv width=640 height=360]

 

 

9.bod Dokumenty predkladané hlavným kontrolórom

9.1. Správa o plnení uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva

 

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-09-21/9.flv width=640 height=360]

 

 

 

10.bod VZN č.2/2016 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu nákladov na štúdium v ZUŠ Valaská

 

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-09-21/10.flv width=640 height=360]

 

11.bod Financovanie a správa majetku obce

11.1. Predloženie rozboru hospodárenia za I.-VI. 2016

11.2. Zmena rozpočtu obce, rozpočtovým opatrením č.8/2016

 

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-09-21/11.flv width=640 height=360]

 

 

 

 

 

12.bod Majetovkové záležitosti obce

12.1. Odpredaj pozemkov pod garážami

12.2. Odpredaj časti obecného pozemku – Marek Šuchaň

12.3. Zámena pozemkov – Obec Valaská – Krbyľa Jozef, Krbila Radoslav

12.4. Odpredaj časti obecného pozemku – Adam Vichr

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-09-21/12_1.flv width=640 height=360]

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-09-21/12_2.flv width=640 height=360]

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-09-21/12_3.flv width=640 height=360]

 

13.bod Rôzne

13.1. Publikácia – Valaská a Valašťania slovom a obrazom

13.2. Príspevková organizácia obce

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-09-21/13_1.flv width=640 height=360]

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-09-21/13_2.flv width=640 height=360]

 

14.bod Interpelácie

[wposflv src=http://data.infonet.tv/infonetupload/2016-09-21/14.flv width=640 height=360]

 

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.