[youtube 460sTpubNj4 680 390]

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Procedurálne otázky

4. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 8. 2021

5. Ekonomické záležitosti

5.1. Hospodárenie obce Valaská za I. polrok

5.2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2021

6. Majetkové záležitosti

6.1. Zrušenie uznesenia č. 54/2021

6.2. Verejno – obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov „Denné centrum – Detičkáreň“

6.3. Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti a to RD na ul. Robotnícka, súpisné číslo 361, obec Valaská

6.4. Žiadosť Ľubomíra Oláha o prenájom obecného bytu

6.5. Zmena zmluvných podmienok nájomnej zmluvy č. INT_059/2020 zo dňa 21. 8. 2020 medzi Futbalovým klubom Železiarne Podbrezová a obcou Valaská

7. Rôzne

7.1. Stanovisko obce o využití obecného domu na ul. Tatranská

7.2. Návrh na odvolanie a menovanie kronikára obce Valaská

7.3. Návrh na odvolanie člena Komisie pre šport a menovanie člena Komisie pre šport

8. Interpelácie poslancov na starostu obce

9. Diskusia

10. Záver

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.