[youtube sbyx9ZIB6e4 680 390]

 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Procedurálne otázky

4. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 5. 2021

5. Návrhy VZN

5.1. Návrh VZN – Evidencia pamätihodností obce Valaská

5.2. Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce (ďalej len „nariadenie”)

5.3. Návrh Dodatku č. 7 k VZN 5/2013

6. Ekonomické záležitosti

6.1. Správy o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

6.1.1. Správa o hospodárení Technických služieb Valaská

6.1.2. Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana – Školská jedáleň

6.1.3. Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana – Školský klub detí

6.1.4. Správa o hospodárení Materskej školy Valaská

6.1.5. Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Valaská

6.2. Záverečný účet obce Valaská za rok 2020

6.3. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu

6.4. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 5/2021

6.5. Poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2021

6.6. Poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2021

6.7. Poskytnutie dotácií pre účely spoločenských služieb v roku 2021

6.8. Informatívna správa o skutočne vynaložených finančných prostriedkoch z rozpočtu obce v súvislosti s COVID-19 k 31. 5. 2021

6.9. Návrh na zrušenie uznesenia č. 336/2010 – cenník poplatkov

7. Majetkové záležitosti

7.1. Žiadosť Mirka Karola o prenájom obecného bytu

7.2. Žiadosť Družstva vlastníkov oviec Valaská o prenájom garáže

7.3. Žiadosť Martina Andrišeka o prenájom garáže a časti pozemku

7.4. Žiadosť Milana Komára o odkúpenie pozemku pod garážou

7.5. Zámer na odpredaj pozemkov v záhradkárskej oblasti

7.6. Určenie postupu pri vysporiadaní majetku obce – Kultúrny dom

8. Rôzne

8.1. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Valaská a rámcový program zasadnutí v II. polroku 2021

8.2. Správa o stave Hutníckeho skanzenu na Skalke vo Valaskej

8.3. Informatívna správa o využití obecného domu na ul. Tatranská

8.4. Žiadosť o doplnok územného plánu obce – Železiarne Podbrezová, a.s.

9. Interpelácie poslancov na starostu obce

10. Diskusia

11. Záver

 

 

 

 

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.