[youtube wbq-NQWAyYM 680 390]

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Procedurálne otázky

4. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 3. 2021

5. Ekonomické záležitosti

5.1. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – účelové Rozpočtové opatrenie č. 2/2021

5.2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2021

5.3. Informatívna správa o skutočne vynaložených finančných prostriedkoch v súvislosti s COVID -19

5.4. Návrh na schválenie zámeru opráv miestnych komunikácií, odstavných plôch a chodníkov na rok 2021 v obci Valaská

5.5. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Opravy miestnych komunikácií na rok 2021 – Valaská“

5.6. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Modernizácia hasičskej zbrojnice Valaská“

5.7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok“

6. Majetkové záležitosti

6.1. Žiadosť Lucie Babiakovej o prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania kozmetického salóna

6.2. Žiadosť Tatiany Harvanovej o prenájom obecného bytu

6.3. Žiadosť Jaroslava Kučeru o prenájom časti obecného pozemku

7. Rôzne

7.1. Štúdia statickej dopravy obce Valaská

8. Interpelácie poslancov na starostu obce

9. Diskusia

10. Záver

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.