[youtube UAers5lJaDE 680 390]

1. Otvorenie

 

2. Schválenie programu

 

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, určenie a menovanie návrhovej komisie)

 

4. Návrhy VZN

 

4.1. Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni.

 

4.2. Návrh VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

 

5. Ekonomické záležitosti

 

5.1. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu

 

5.2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2021

 

5.3. Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Modernizácia hasičskej zbrojnice Valaská“

 

5.4. Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok“

 

6. Rôzne

 

6.1. Súhlas Prenajímateľa s vykonaním stavebných úprav v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľnosti INT_059/2020

 

6.2. Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

 

7. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.