[youtube isA052Yb6BU 680 390]

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská

2. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Valaská

3. Procedurálne otázky

4. Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 1. 2020

5. Návrh VZN obce Valaská o ochrannom pásme obecného cintorína

6. Majetkové záležitosti:

6.1 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská

6.2 Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1999 o odpredaji nehnuteľnosti (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o podmienkach prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov

6.3 Prenájom nebytových priestorov na ul. Školská 447/4, Valaská z dôvodu osobitného zreteľa

6.4 Prenájom nebytových priestorov na ul. Školská 447/2, Valaská z dôvodu osobitného zreteľa

6.5 Zámena pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa pozemok parc. C-KN č. 1641 – zastavaná plocha o výmere 22 m2 , evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 980 pre okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská

6.6 Predaj pozemku pod stavbou garáže

6.7 Vyhodnotenie obchodno verejnej súťaže na nehnuteľný majetok obce kat. územie Valaská, obec Valaská, zapísané na LV č. 980, parc. C KN 357 záhrada o výmere 450 m2, parc. C KN 358 záhrada o výmere 675 m2, parc. č. C KN č. 359 záhrada o výmere 435 m2, parc. C KN č. 360/2 ostatná plocha o výmere 773 m2, spolu o výmere 2333 m2

6.8 Oznámenie z vyhodnotenia ponukového konania – priamy nájom byt LV č. 2198, katastrálneho územia Valaská , evidovanom Okresným úradom v Brezne, katastrálnym odborom Brezno, polyfunkčná budova postavená na pozemku parc. č. C – KN 1505, súp. č. 460, vchod 5, podlažie 3, byt č. 6.

7. Návrh na doplnenie členov komisií Obecného zastupiteľstva a sobášiacich obce Valaská na volebné obdobie 2018-2022

8. Stav pohľadávok obce za rok 2019

9. Správy o vykonaných zmenách rozpočtu

9.1 Informácia o Rozpočtovom opatrení v kompetencii starostu č. 17/2019

9.2 Informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 18/2019

10. Rôzne

10.1 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská 2016 -2025, za rok 2019

10.2 Vyhodnotenie Komunitného plánu obce Valaská 2018-2022, za roky 2018, 2019

10.3 Ústna informácia starostu obce – predstavenie autorky loga k 550. výročiu obce Valaská

11. Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou

12. Interpelácie poslancov na starostu obce

13. Diskusia

14. Záver

15. Ukončenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.