[youtube petkcLdoJwo 680 390]

 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, určenie a menovanie návrhovej komisie)

4. Návrhy VZN

4.1. Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni.

4.2. Návrh VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

5. Ekonomické záležitosti

5.1. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu

5.2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2021

5.3. Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Modernizácia hasičskej zbrojnice Valaská“

5.4. Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok“

6. Rôzne

6.1. Súhlas Prenajímateľa s vykonaním stavebných úprav v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľnosti INT_059/2020

6.2. Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

7. Záver

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.