[youtube SW1LqmSmIt0 680 390]

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)

4. Správa o plnení uznesení k 30. 4. 2020

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. XY/2020 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

6. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – informácia o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 1/2020

7. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2020

8. Rozpočtové opatrenie v právomoci starostu obce v čase trvania mimoriadnej situácie

9. Prenájom nebytových priestorov – odpustenie nájmov

10. Majetkové záležitosti:

10.1. Prenájom nebytového priestoru o výmere 46 m², nachádzajúceho sa na 1. posch. v bytovom dome č. súp. 447, vchod č. 4, Školská ulica, evid. na LV č. 2027, k.ú. Valaská – Danka Andrišeková, Valaská

10.2. Prenájom nebytového priestoru o výmere 56 m², nachádzajúceho sa na 1. posch. V bytovom dome č. súp. 447, vchod č. 2, Školská ulica, evid. na LV č. 2027, k.ú. Valaská – Silvia Oravcová, Valaská

10.3. Zámena pozemku vo vlastníctve obce Valaská parc. C-KN č. 1641 zastavaná plocha o výmere 22 m² na LV č. 980 pre k.ú. Valaská s pozemkom parc. C-KN č. 1638 zastavaná plocha o výmere 22 m² na LV č. 3129 k.ú. Valaská vo vlastníctve Ing. Janka Rafayová, tr. bytom Hronec

10.4. Prenájom garáže č. 6 o výmere 54 m² v budove súp. 422 a časti pozemku C-KN parcela č. 1980/1 o výmere 40 m², nehnuteľnosti zapísané na LV č. 980 k.ú. Valaská p. Martinovi Andrišekovi, Valaská

10.5. Prenájom pozemkov – zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavby tribúny: parcela C-KN č. 1145, parcela C-KN č. 1146, parcela C-KN č. 1147/1, parcela C-KN č. 1147/2, parcela C-KN č. 1148, prevádzková budova číslo súp. 2424, zapísané na LV č. 980, k. ú. Valaská spoločnosti FK Železiarne Podbrezová a. s.

10.6. Kúpa nebytového priestoru č. 4 na 1. posch. o výmere 83 m² v bytovom dome č. súp. 481/ č. or. 1, stojacom na parcele C-KN č. 1517 druh: zastavaná plocha a nádvorie, na ul. Štúrova, Valaská, v podiele 1/1 a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 13300/229033, nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2057 k.ú. Valaská pre spoločnosť SILLI ALARM, s.r.o. so sídlom Šupkova 44/4, Podbrezová

10.7. Prenájom časti pozemkov parc. č. C-KN č. 2970 a parc. č. C-KN 1146 kat. ú. Valaská na osadenie billboardov pri ceste I/66 v počte 4 ks pre spoločnosť ISPA,

Bratislava, IČO 313 287 17

10.8. Prenájom bytu č. 14 na 4 poschodí v dome na ul. 1. Mája súp. č. 460, vchod 4, zapísaný na LV 2198, k.ú. Valaská

10.9. Prenájom bytu č. 6 na 3 poschodí v dome na ul. 1. Mája súp. č. 460, vchod 5, zapísaný na LV 2198, k.ú. Valaská

10.10 Predaj časti pozemku C-KN parcela č. 1226/1 trvalý trávnatý porast o výmere 31 m² zapísaná na LV č. 980 pre okres Brezno, obec Valaská, manželom Hahnovcom, Valaská

10.11 Prenájom časti pozemku C-KN č. 1504/1 o výmere 30m² zapísaný na LV č. 980, k.ú. Valaská spoločnosti Gastro klasik s.r.o. so sídlom Hronská 423, Valaská, IČO: 50 555 448

10.12 Predaj pozemku C-KN parcela č. 452, druh pozemku: záhrada o výmere 137m², zapísaná v LV č. 980 k.ú. Valaská Karolovi Krumpálovi, Valaská

10.13 Predaj časti pozemku C-KN parcela č. 2963 druh: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 369m², zapísanej v LV č. 980 k-ú. Valaská a to novovytvorená parcela C-KN č. 3148 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29m², Karolovi Krumpálovi, Valaská

11. Ústna informácia starostu obce k budovaniu cyklostrasy Brezno Valaská

12. Interpelácie poslancov

13. Diskusia, podnety občanov

14. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.