1.ČASŤ

[youtube ENeRMhDc-00 680 390]

2.ČASŤ

[youtube iJxQHdSp8c8 680 390]

3.ČASŤ

[youtube QjD_TioFAQw 680 390]

 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Procedurálne otázky

4. Materiály predkladané starostom obce

4.1.Správa o plnení uznesení z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej

4.2.Návrh VZN č. 4/2019 o správe a údržbe verejne zelene a ochrane drevín verejnej zelene

na území obce Valaská

4.3.Návrh VZN č. 5/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Valaská

4.4.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Rozpočtové opatrenie v kompetencii starostu

č. 12/2019

4.5.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Účelové rozpočtové opatrenie č. 13/2019

4.6.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Rozpočtové opatrenie v kompetencii starostu

č. 15/2019

4.7.Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 14/2019

4.8. Schválenie investícií – PD Hronská

4.9.Zmluva o poskytovaní právnych služieb

4.10. Návrh na menovanie riaditeľa Technických služieb Valaská

5. Majetkové záležitosti

5.1.Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov parc. C KN č. 357, 358,

359 a 360/2 na poľnohospodárske účely

5.2. Zámer prenájmu obecného bytu

6. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ a ZUŠ

6.1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ

6.2 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MS

6.3 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ

6.4.Koncepčný zámer rozvoja materskej školy na roky 2019 – 2024

7. Určenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady SR

2020

8. Interpelácie poslancov

9. Diskusia, podnety občanov

10. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.