[youtube r_ErTHa6QSI 680 390]

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej

komisie)

4. Dokumenty predkladané starostom obce

4.1. Správa o plnení uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

4.2. Správa o vykonaných zmenách v rozpočte obce Valaská

5. Dokumenty predkladané kontrolórom obce

5.1 Správa č. 3 o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Valaskej

5.2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečnému účtu za rok 2018 a schválenie

záverečného účtu obce Valaská za rok 2018

7. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2019

7.1. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2019

7.2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2019

8. Majetkové záležitosti obce

8.1 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov parc. C KN č. 357, 358,

359 a 360/2 na poľnohospodárske účely

8.2 Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku parc.č. C KN 1504/1 (terasa a manipulačná

plocha)

9. Interpelácie poslancov

10. Diskusia, podnety občanov

11. Záver rokovania

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.