[youtube eLOG-ArnwJA 680 390]

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)
4. Dokumenty predkladané starostom obce
4.1. Správa o plnení uznesení z 3. a 4. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská
4.2. Voľba predsedu Komisie pre šport
4.3. Voľba člena komisie pre financie a správu majetku
4.4. Voľba člena komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán
5. Financovanie a správa majetku obce
5.1. Rozpočtové opatrenie č.10/2019
5.2. Správa o hospodárení za rok 2018 príspevkovej organizácie Technické služby Valaská
5.3. Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov parc. C KN č. 357, 358, 359 a 360/2 na poľnohospodárske účely
6. Interpelácie poslancov
7. Diskusia, podnety občanov
8. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.