[youtube uVruPGPXVEA 680 390]

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Procedurálne otázky

4. Správa o plnení uznesení OcZ obce Valaská k 31. 10. 2021

5. Návrhy VZN

5.1. Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská

5.2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2021

6. Ekonomické záležitosti

6.1. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021

6.2. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021

6.3. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11/2021

6.4. Návrh schválenia odmien poslancom OcZ Valaská a členom komisií pri OcZ Valaská

7. Majetkové záležitosti

7.1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom Denného centra – Detičkáreň pri parku

7.2. Cenník pozemkov – Záhradky

7.3. Schválenie Dodatku k Zmluve č. INT_108/2017- Slovanet

7.4. Ukončenie Zmluvy č. 2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice

7.5. Informatívna správa k oprave oporného múru na ul. Pod Hrbom

8. Rôzne

8.1. Schválenie štatútu obce Valaská

8.2. Návrh zápisu do Kroniky obce Valaská za rok 2019

8.3. Návrh na zrušenie uznesenia č. 401/2014

8.4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Valaská za šk. rok 2020/2021

8.5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Valaská za školský rok 2020/2021

8.6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy J. Simana za školský rok 2020/2021

9. Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou

10. Interpelácie poslancov na starostu obce

11. Diskusia

12. Záver

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.