1. O t v o r e n i e 16.00-16.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 16.05-16.10

 

3. Riešenie Správy bytového fondu vo vlastníctve mesta Zvolen po 1.1.2022 16.10-16.40

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

4. Z á v e r 16.40-16.45

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.