[youtube DAnrfnDUrj0 680 390]

1. O t v o r e n i e 13.00-13.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.15

 

3. Správa o činnosti MsR 13.15-13.25

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Nakladanie s majetkom Mesta 13.25-13.45

Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

5. Delegovanie zástupcov mesta Zvolen do Mestskej školskej rady vo Zvolene 13.45-14.00

Predkladá: Mgr. Strapková, pover. vedením odboru školstva MsÚ

 

6. Dotácie na rok 2019-navýšenie 14.00-14.15

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

7. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 14.15-14.30

Predkladá: JUDr. Čečetková,, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

8. Návrh na udelenie ocenenia mesta Zvolen 14.30-14.45

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

9. Návrh na ocenenie formou spomienkovej tabule v rámci projektu 14.45-15.00

Zvolenský chodník slávy

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

10. Rokovací poriadok Mestskej rady vo Zvolene 15.00-15.15

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

11. Rôzne

a/ Záverečná správa projektu „Záruky pre mladých ľudí vo zvolenskom regióne“ 15.15-15.25

Predkladá: Ela Klementová, projektová manažérka Neziskovej organizácie EPIC

12. Interpelácie a diskusia 15.25-15.40

 

13. Z á v e r 15.40-15.45

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.