1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

 

3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20 Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.20-09.30

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

5. Nakladanie s majetkom Mesta 09.30-09.50

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

6. Návrh Dodatku č.6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Zvolene 09.50-10.10

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

7. Návrh na schválenie koncepcie rozvoja parkovania pre obdobie 10.10-10.20

rokov 2022-2023-2024

Predkladá: Ing. Lupták, zástupca primátorky mesta Zvolen

 

8. Návrh na schválenie zmluvy, predmetom ktorej je dodanie služby 10.20-10.35

„Verejné osvetlenie-údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba

osvetľovacej Sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd mesta Zvolen

na roky 2021-2023“ a Dodatku č.1 k uvedenej zmluve

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

9. Informácia o činnosti Dobrovoľného hasičského Zboru mesta Zvolen 10.35-10.50

za výcvikový rok 2020/2021 a návrh činnosti na výcvikový rok 2021/2022

Predkladá: Ing. Hancko, veliteľ DHZ mesta Zvolen

 

10. Plán rozvoja kamerového systému MsP Zvolen na roky 2021-2025 10.50-11.05

Predkladá: Ing. Weis, riaditeľ Centra informačných technológií TU vo Zvolene

 

11. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 11.05- 11.15

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

12. Rôzne 11.15-11.20

 

13. Interpelácie a diskusia 11.20-11.40

14. Z á v e r 11.40-11.45

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.