1. Súťaž návrhov „Mestská plaváreň a ľahkoatletický štadión, Zvolen“ 09.00-09.45

– návrh súťažných podmienok

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

2. Informácia o zmenách Organizačného poriadku MsÚ Zvolen 09.45-10.00

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

3. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledku verejného obstarávania 10.00-10.15

na zákazku: Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

4. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú 10.15-10.30

zákazku na „Verejné osvetlenie – údržba, prevádzka a oprava, správa a

údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd

mesta Zvolen na roky 2021-2023“

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1108/2020 10.30-10.45

na vykonanie diela: Rekonštrukcia komunikácie – ul. Strážska cesta

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

6. Protest prokurátora proti Uzneseniu Mestského zastupiteľstva vo Zvolene 10.45-11.00

č. 6/2021 zo dňa 01.02.2021

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

7. Projekt „Občianska poriadková služba vo Zvolene II.“ – schválenie 11.00-11.15

predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ

 

8. Projekt „Vnútroblok na ulici M. R. Štefánika vo Zvolene“ – schválenie 11.15-11.30

predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ

 

9. Projekt „Rekonštrukcia MŠ Prachatická 2421/45 vo Zvolene“ – schválenie 11.30-11.45

predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ

 

10. Dotácia 2021 – Presun finančných prostriedkov 11.45-12.00

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ

 

11. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Zvolen 12.00-12.10

na II. polrok 2021

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

12. Správa o výsledku ukončenej kontroly hlavného kontrolóra mesta Zvolen 12.10- 12.20

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

13. Schválenie odmeny pre hlavého kontrolóra mesta za I. polrok 2021 12.20-12.30

Predkladá: spravodajca MsR

 

14. Rôzne 12.30-12.35

15. Interpelácie a diskusia 12.35-12.55

16. Z á v e r 12.55-13.00

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.