1.O t v o r e n i e
2.Voľba návrhovej komisie
3.Schválenie programu zasadnutia
4.Návrh na schválenie zmeny účelu použitia rezervného fondu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
5.Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6.Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7.Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 10 – návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
8.Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 – Akčný plán na rok 2024
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
9.Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10.Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
11.Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 14/2023 – kontrola stavu a úrovne vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v roku 2021 a 2022 (v kontrolovanom subjekte: Mestský úrad, Banská Bystrica)
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta12.
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 16/2023 – kontrola evidencie, výberu a účtovania poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole Sásovská cesta 21, Banská Bystrica v 1. polroku 2022
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

13.Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 17/2023 – kontrola evidencie, výberu a účtovania poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov a podmienky úhrady nákladov za stravovanie v školskej jedálni pri Materskej škole Lazovná 32, B. Bystrica vo vybranom období roka 2022
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
14.Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 1. polroka 2023
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
15.Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 13.9.2023 do 31.10.2023
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
16.Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 19. septembra 2023
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
17.Interpelácie poslancov
18.D i s k u s i a
19.Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.