1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Zmena Uznesenia č. 640/2020 zo dňa 08.12.2020 – Návrh na prijatie úverov Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

2

6. Aktualizácia návrhov na čerpanie úverov Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na schválenie účelu a zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Predbežný zámer použitia fondu minulých rokov – Uznesenie č. 730/2021 zo dňa 27.04.2021

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

12. Návrh koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti elektrickej energie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta č.1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení dodatkov VZN č. 12/2019, VZN č. 4/2020, VZN č. 7/2020, VZN č. 16/2020

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Časový harmonogram procesu zamerania mestského opevnenia – uznesenie č. 749/2021 z 27. 4. 2021

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Podklady na vyhlásenie stavu klimatickej núdze v Banskej Bystrici – informácia

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

3

16. Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok 2020

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, náčelník MsP

17. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2021

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Zmena zástupcu Mesta Banská Bystrica v Dozornej rade Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o.

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Voľba člena Komisie MsZ pre kultúru – neposlanca

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2021 – kontrolu prípravy, priebehu a vyhodnocovania verejných súťaží týkajúcich sa rekonštrukcie Zimného štadióna (Hala A a Hala B) v Banskej Bystrici uskutočnených v roku 2020 v gescii spoločnosti MBB, a.s.

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2021 – kontrolu procesu obstarania dodávateľa energetického auditu verejného osvetlenia

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2021 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 1/2020 – plnenia zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 254/2019/OIT na zabezpečenie softvérového diela – aplikačný program „Oficiálna mobilná aplikácia mesta Banská Bystrica“ uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou MVI Technology, s.r.o., v čase od 09.01.2020

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2021

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

4

24. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 27.04.2021 do 15.06.2021

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

25. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 27. apríla 2021

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

26. Interpelácie poslancov

27. D i s k u s i a

28. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.