1. Otvorenie

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu zasadnutia

 

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

5. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 7

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

6. Voľba členov Výboru pre audit Mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

7. Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

8. Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

9. Informácia o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

 

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

 

10. Dodatok č. 3 k Zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

11. Dodatok č. 8 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

 

13. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Podpora udržateľnosti a odolnosti Robotníckeho domu v Banskej Bystrici v súvislosti s pandémiou COVID-19

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

14. Návrh na priznanie štipendia na školský rok 2021/2022 žiadateľom v zmysle VZN č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v platnom znení – z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

15. Zmena zloženia Komisie MsZ pre mestské časti

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

16. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2021 – kontrolu všetkých výdavkov (v účtovnej triede 518 – služby) realizovaných mestskou príspevkovou organizáciou ZAaRES vyplývajúcich zo všetkých obchodno-právnych vzťahov (objednávky, faktúry, zmluvy a pod.) so zreteľom na ich povinné zverejňovanie v rokoch 2018 a 2019

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

17. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 8/2021 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 2/2020 – plnenia zmluvných vzťahov v roku 2019, vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 484/2005/RDKS v zmysle platných dodatkov, uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou PROGRES – HL, s.r.o.,

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

18. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 9/2021 – kontrolu hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na obnovu chát v majetku Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o.

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

19. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 13/2021 – kontrolu verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v Základnej škole Trieda SNP 20 v roku 2020

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 14/2021 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 15/2020 – poskytnutie a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2017 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – odd. odpad. hospodárstva a údržby verejných priestranstiev

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

21. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 1. polroka 2021

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

22. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 22.09.2021 do 26.10.2021

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

23. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 21. septembra 2021

 

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

24. Interpelácie poslancov

 

25. Diskusia

 

26. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.