1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2023

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, BLOK VII. – Kollárova ulica, Zmeny a doplnky č.2 – návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, BLOK X. –Zmeny a doplnky č.2 – návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny B – návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra – Zmeny a doplnky č.2 – návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021, VZN č. 10/2021 a VZN č. 9/2022

Predkladá: Ing. Milan Lichý, poslanec MsZ

13. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Správa o činnosti Podniku medzitrhu práce, n.o., r.s.p. – Výročná správa za rok 2022

Predkladá: Mgr. Milena Maková, riaditeľka Podniku medzitrhu práce, n.o., r.s.p.

16. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 11/2023 – kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na modernizáciu verejných WC, Námestie SNP, Banská Bystrica v zmysle zmluvy o dielo č. 779/2022/PS-TP

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

17. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 12/2023 – kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na modernizáciu verejných WC, Štefánikovo nábrežie, Banská Bystrica, v zmysle zmluvy o dielo č. 778/2022/PS-TP

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

18. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 13/2023 – kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu v spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Banská Bystrica v roku 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

19. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 15/2023 – kontrola stavu a vývoja dlhu Mesta Banská Bystrica v zmysle § 17 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

20. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 14.6.2023 do 12.9.2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

21. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 20. júna 2023

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

22. Interpelácie poslancov

23. Diskusia

24. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.