1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu  zasadnutia
4. Zriaďovacia listina  Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica
Predkladá:Ján Nosko, primátor mesta
5. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.