1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu zasadnutia

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica v znení VZN č. 2/2021 a VZN č. 4/2021

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2019 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2021 o určení výšky príspevkov pre

 

školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2021 o určení spádových materských

 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia

 

realizácie a spolufinancovania projektu „Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

 

MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica“

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

9. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.