Letné prázdniny využíva mesto Banská Bystrica na opravu a údržbu materských škôl (MŠ). Radnica zároveň v tomto období zmapovala aktuálny stav  objektov a stanovila harmonogram prác. Technický stav budov MŠ je nevyhovujúci a za posledné roky realizovala samospráva len nevyhnutné opravy, resp. údržbu v obmedzenom rozsahu. Prevádzkyschopnosť bola vo viacerých prípadoch kritická. Na alarmujúci stav a akútne  požiadavky zo strany riaditeliek MŠ reagovalo vedenie Banskej Bystrice a v období letných prázdnin naštartovalo proces nevyhnutných opráv vo všetkých MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

„Prvý krst ohňom zažil novokoncipovaný obchodný odbor, spravujúci okrem iného aj objekty materských škôl, práve v týchto zariadeniach. Rapídne navýšenie financií na opravu a údržbu nie je možné, žiaľ, zrealizovať hneď. Možné je ale zmeniť systém starostlivosti o škôlky z chaotickej na koncepčnú a z neprehľadnej na systémovú. Vážim si, ako každá riaditeľka bojuje za to najlepšie pre svoju škôlku a pre naše deti. Za samosprávu im môžem garantovať, že po skončení prázdnin predstavíme ucelený koncept starostlivosti o MŠ, aby bolo jasné, kedy a v akom rozsahu sa budeme venovať konkrétnym  škôlkam“, informuje ekonomický námestník MsÚ Banská Bystrica Branislav Slaný.

Zamestnanci Oddelenia investícii, evidencie a správy majetku MsÚ Banská Bystrica vykonali v mesiacoch jún a júl 2011 obhliadky všetkých objektov s cieľom zadefinovať rozsah nevyhnutných opráv a riešení havarijných stavov. Technický stav každej budovy bol posudzovaný samostatne. Požiadavky vysoko prevyšujú finančné možnosti mesta, preto bola  realizácia prác rozdelená do dvoch etáp. V prvej etape počas júla a augusta sme realizovali nevyhnutné opravy a odstránili havarijné stavy, ktoré ohrozovali prevádzku škôlok. Práce sme  vykonali vlastnou údržbou zamestnancami MsÚ, resp. dodávateľsky. Mesto Banská Bystrica doteraz preinvestovalo v rámci prvej etapy z bežného rozpočtu na opravy a údržbu 68 740 €. V druhej etape plánuje samospráva pokračovať v realizácii náročnejších opráv a údržby MŠ podľa finančných možností ešte v tomto roku a následne v budúcich rokoch.

V tomto období sa pripravuje rekonštrukcia troch kotolní MŠ:

MŠ – Kremnička 22 (ÚK, MaR, plynoinštalácia)

MŠ – Buková 22 (ÚK, kotolňa, rozvádzač)

MŠ – Jakubská cesta 77 (rekonštrukcia tepelného zdroja).

Realizácia je plánovaná tak, aby boli rekonštrukcie ukončené do začatia vykurovacej sezóny. Z kapitálového rozpočtu samosprávy  bude na rekonštrukciu troch kotolní preinvestovaných 67 356 €. Mesto Banská Bystrica je zriaďovateľom 27 MŠ.