Prvou univerzitou na Slovensku, ktorej študijné programy boli zaradené do programu CFA Institute University Recognition Program sa stala Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici.

ef-umb-bbŠtudijné programy boli zaradené do programu CFA vďaka skutočnosti, že študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie (FBI) v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia pokrýva minimálne 70 % osnov z programu CFA vrátane etického kódexu a profesionálnych štandardov. Účasť v CFA Institute University Recognition Program signalizuje potenciálnym študentom, zamestnávateľom a ostatným účastníkom pracovného trhu, že študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie na oboch stupňoch štúdia je veľmi úzko prepojený s profesionálnou praxou a dokáže veľmi vhodne pripraviť študentov na zvládnutie CFA certifikátu. Účasťou v tomto programe získa Ekonomická fakulta UMB možnosť každoročne odmeniť najlepších študentov štipendiami pre CFA Program.

Tomáš Hrbáček, člen výkonnej rady a vedúci vzťahov s univerzitami v CFA Society Czech republic považuje „štúdium v študijných programoch zahrnutých do CFA Institute University Recognition Program ako vynikajúcu príležitosť pre študentov, aby sa oboznámili s obsahom medzinárodne uznávaných investičných štandardov Candidate Body of Knowledge, ktoré zahrňajú kľúčové vedomosti, zručnosti a schopnosti investičných profesionálov potrebné pre úspešnú prax.“

ekonomicka-fakulta-umb-bb„Som veľmi hrdý, že sa nám darí skvalitňovať obsah a štruktúru predmetov v študíjnom programe, ktorý patrí medzi top programy na Slovensku. Pokrytie viac ako 70 % z osnovy medzinárodne uznávaného a v praxi veľmi ceneného programu CFA dáva študentom, ale aj uchádzačom o vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku jasnú správu, že aj doma majú možnosť získať kvalitné vzdelanie a pripraviť sa na profesionálnu kariéru vo financiách,“ hovorí dekan Ekonomickej fakulty UMB Peter Krištofík, ktorý oceňuje prácu všetkých pedagógov, ktorí sa podieľajú na neustálom skvalitňovaní študijného procesu a zvyšovaní kvality v študijnom odbore Financie, bankovníctvo a investovanie.

Prostredníctvom CFA Institute University Recognition Program sa ešte viac zintenzívni spolupráca medzi CFA Institute a CFA Society Czech Republic a Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici. Posledné dva roky sa študenti zapájali do medzinárodnej súťaže CFA Institute Research Challenge, ktorej hlavným cieľom je vypracovanie investičného reportu a ocenenia vybranej spoločnosti kótovanej na Pražskej burze cenných papierov.

O CFA INSTITUTE

CFA Institute je globálna organizácia, ktorá združuje investičných odborníkov a zaisťuje program CFA. Hlavným cieľom CFA Institute je vytvoriť prostredie, kde sú záujmy investorov na prvom mieste, trhy fungujú efektívne a ekonomiky rastú. CFA Institute má viac ako 135-tisíc členov v 150 krajinách, z toho viac ako 132-tisíc držiteľov titulu CFA a 160 miestnych asociácií.