Najneskôr do 15. septembra t. r. majú talentovaní študenti vysokých a stredných škôl možnosť požiadať mesto o podporu zo štipendijného fondu Andreja Hanzlíka.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl s trvalým pobytom v Banskej Bystrici, ktorých priemerný prospech v predchádzajúcich dvoch rokoch dosahoval priemer 2,0 a spoločne posudzované príjmy v rodine žiadateľa nepresahujú 1,5 – násobok súm, stanovených v zákone o životnom minime. Podmienkou pre priznanie štipendia je aj bezúhonnosť žiadateľa.

Žiadosti o štipendium možno odovzdať na predpísanom tlačive na Mestský úrad v Banskej Bystrici – Školský úrad s náležitosťami uvedenými vo všeobecne záväznom nariadení mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka. Pri posudzovaní štipendia sa prihliada na finančnú náročnosť študijného odboru žiadateľa a jeho sociálne a majetkové pomery. Žiadosti a bližšie informácie o podmienkach poskytnutia štipendia nájdete vo všeobecne záväznom nariadení mesta Banská Bystrica č. 9/2009…

V aktuálnom roku má však mesto pre tento fond podľa platného rozpočtu vyčlenených len tisíc eur.