Veľvyslanectvo Japonska udelilo za rok 2017 Štátnej opere Banská Bystrica Cenu ministra zahraničných vecí Japonska za zásluhy pri prehlbovaní vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou prostredníctvom hudby.

V tomto roku bola cena udelená 187 jednotlivcom a 45 skupinám. Všetkým oceneným prítomným v Japonsku, boli dňa 6. júla 2017 ministrom zahraničných vecí Japonska, udelené diplomy a spomienkové hodvábne šatky Furošiki. Všetkým oceneným, ktorí v tom čase neboli prítomní v Japonsku, budú predmetné diplomy a spomienkové predmety odovzdané prostredníctvom veľvyslanca alebo generálneho konzula v krajine ich pôvodu.

Začiatky spolupráce medzi Štátnou operou a Japonskom sa datujú do roku 1996, kedy bol 9. apríla podpísaný protokol o udelení Grantu japonskej vlády pre Štátnu operu Banská Bystrica v hodnote 47,5 milióna jenov. Táto materiálna pomoc pomohla vyriešiť ich mnohé technické problémy.

Od roku 1999 koncertuje Štátna opera v Japonsku každoročne. Hlavnou filozofiou spolupráce je vzájomné spoznávanie oboch kultúr a propagácia slovenskej opernej kultúry v Japonsku. Treba pripomenúť, že táto spolupráca nie je založená na komerčnom základe. Koncerty v Japonsku sú organizované najmä prostredníctvom miestnych samospráv, výborov pre vzdelávanie alebo miestnych záujmových spolkov, a v neposlednom rade aj vďaka ochote mnohých obetavých japonských priateľov a podporovateľov.

Štátna opera sa tiež snaží približovať japonskú kultúru slovenskému publiku. Na pozvanie Štátnej opery vystúpila v novembri 2000 skupina z prefektúry Nagano v ich priestoroch s divadelným spracovaním japonského šintoistického tanca „Kagura“. V septembri 2005, v rámci spolupráce s Veľvyslanectvom Japonska v SR, vystúpil v Štátnej opere umelecký súbor z Okinawy. Zo spoločnej slovensko – japonskej spolupráce vznikol aj zatiaľ najväčší spoločný projekt, vytvorenie hudobnodramatického diela podľa literárnej predlohy Anga Sakaguchiho „Pod rozkvitnutými sakurami“. Hudbu skomponoval Vladimír Godár a libreto vytvoril Jozef Slovák. Štátna opera tiež aktívne spolupracuje so  sólistami i dirigentmi z Japonska. V roku 2016 si Štátna opera pripomenula 20. výročie slovensko – japonskej spolupráce a usporiadala viacero podujatí v japonskom duchu.

12. mája 2015 bola Štátnej opere Banská Bystrica za jej dlhoročný prínos k vzájomnému porozumeniu a priateľstvu medzi Japonskom a Slovenskou republikou, udelená Cena veľvyslanca Japonska.

Cena ministra zahraničných vecí Japonska sa udeľuje jednotlivcom alebo skupinám, ktorí svojimi mimoriadnymi aktivitami na medzinárodnom poli výrazne prispievajú k vzájomnému porozumeniu a prehlbovaniu priateľských vzťahov medzi Japonskom a cudzími krajinami. Zámerom tohto ocenenia je tiež zvýšiť povedomie japonskej verejnosti o týchto záslužných aktivitách a prejaviť tak podporu a vďaku oceneným za ich úsilie.