Rozširovanie trolejbusovej dopravy by sa mohlo týkať najmä sídliska Rudlová-Sásová. Z eurofondov pôjde na projekty verejnej osobnej dopravy dovedna 379 235 295 eur pre celé Slovensko. 

mhd-autobus-trolejbusEurópska komisia koncom októbra minulého roka schválila strategický dokument, prostredníctvom ktorého bude Slovensko nasledujúce obdobie čerpať eurofondy na dopravu. Pre Banskobystričanov je zaujímavá prioritná os 3, týkajúca sa verejnej osobnej dopravy. Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 až 2020 predpokladá rozširovanie trolejbusovej infraštruktúry v meste Banská Bystrica.

Rozširovanie je aj súčasťou nového územného plánu mesta Banská Bystrica, ktorý počíta s vybudovaním trolejových vedení na najväčšie banskobystrické sídlisko Rudlová-Sásová. Trasa by mala podľa územného plánu viesť od Kostiviarskej po sásovskom okruhu. V rámci neho by sa mala rozdvojiť na Karpatskú a Ďumbiersku. V trase cez Ďumbiersku by mali troleje pokračovať až ku súčasnému Lidlu a odtiaľ po Rudohorskej na konečnú autobusov na Pieninskej.

Dokument operačného programu však konštatuje, že „zámery v oblasti rozvoja trolejbusovej dopravy musia byť potvrdené lokálnymi strategickými dokumentmi vrátanie posúdenia ich udržateľnosti.“ Územný plán počíta s napojením sásovského trolejového vedenia cez vnútorný mestský okruh. Jeho výstavba ale nie je v najbližšom období plánovaná. V praxi by napojenie na existujúcu sieť muselo vyjsť z iných dopravných riešení.