Deviate riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici sa konalo v utorok od 9.00 h v priestoroch veľkej sály Mestského úradu a portál BBonline.sk bol pri tom. Poslanci mali na programe schválenie budúcoročného rozpočtu, ale aj radikálne zvýšenie miestnych daní a poplatkov.

Viac z plánovaného programu si môžete pozrieť tu… Kompletný program rokovania nájdete tu…

Video prenos ste mohli sledovať naživo prostredníctvom stránky infonet.tv…

—————————————————————————————————————————————

Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

17.42 – A ešte jedna perlička. Viceprimátorka Katarína Čižmárová sa ukázala ako veľká speváčka, keď prítomných vyzvala k zaspievaniu známej vianočnej piesne Tichá noc. Pridala sa k nej aj Ľudmila Priehodová a na video z tejto pamätnej udalosti sa môžete tešiť na facebooku BBonline.sk už dnes večer…

17.35 – Popri štrngotajúcich pohárikoch ďakujeme za pozornosť a prajeme z priestorov banskobystrického mestského úradu príjemný zvyšok dňa. Najbližšie rokovanie MsZ je naplánované na Valentína – 14. februára 2012.

17.34 – Primátor Peter Gogola ukončil 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva a na koniec roka si s poslancami predčasne pripije šumivým vínom.

17.32 – Ďalšie body boli presunuté na ďalšie zasadnutie. Interpelácie pošlú poslanci písomne.

17.30 – Ďalší bod rieši problematiku spoločného stavebného úradu, ktorý mala Banská Bystrica spolu s ďalšími okolitými obcami a z praxe vyplynulo, že súčasné nastavenie podmienok nie je dobré. Zmluva s obcami ohľadne takejto činnosti sa tak prehodnotí.

17.25 – Rámcový plán predkladania materiálov na rokovania MsZ na prvý polrok, ako z názvu materiálu vyplýva, volení zastupitelia by si mali schváliť hlavné body rokovaní v prvom polroku 2012.

17.23 – Poslanci schválili aj nové zásady informačného systému mesta. Tie posledné boli prijaté v roku 2004.

17.18 – Viceprimátorka Katarína Čižmárová navrhuje zmenu v  územnom pláne aj v lokalite na Tajovského ulici, kde by mala Univerzita Mateja Bela čerpať u európskych fondov prostriedky na dobudovanie svojho areálu v tejto lokalite.

17.14 – Ďalší prerokúvaný bod sa týka doplnenia územného plánu na Pršianskej terase, kde sa plánuje ďalšia výstavba.

17.08 – Ďalší bod sa týka vývoja plnenia návrhu na prípravu VZN ohľadom letných terás a posedení na Námestí SNP. Regulovanie a schvaľovanie takýchto posedení by malo upraovať VZN, ktoré by mal na základe dnešného rozhodnutia MsZ úrad vypracovať.

17.03 – Martin Turčan poukazuje na potrebu takéhoto materiálu aj vzhľadom na unikajúce poplatky za schválenie takýchto reklamných plôch pri vzniku nelegálnych billboardov, k odstráneniu čoho môže takýto materiál pomôcť.

17.00 – Riaditeľ Útvaru hlavného architekta Ľubomír Keleman predkladá pasportizáciu vonkajšej mestskej reklamy.

16.58 – Všetci prítomní poslanci boli za vypracovanie mestskej ekonomickej analýzy.

16.57 – Podľa Valacha navrhnuté riešenie poslancov na vypracovanie analýzy vyhovuje aj investorovi: „Budeme mať čas dokopy analýzu, ktorá bude do detailov riešiť všetky veci,“ povedal Valach.

16.52 – Celá diskusia vyplýva k tvorbe východiskovému materiálu z pohľadu mesta – odbornej ekonomickej analýzy. „Keď budeme vedieť čísla a výsledky, potom k tomu môžeme zaujať stanovisko,“ povedal Milan Smädo.

16.39 – Pavol Bielik sa okrem iného opýtal na problematiku protihlukového riešenia tejto lokality kvôli blízkej rýchlostnej ceste R1. Na čo Valach poukázal na nezákonný stav, že protihlukové steny na tomto nadjazde dosiaľ neboli mestom navrhnuté.

16.31 – Návrh uznesenia predpokladá ďalšiu ekonomickú analýzu projektu zo strany mesta a až následné deklarovanie spolupráce zo strany mesta.

16.30 – Pred poslancov predstúpil konateľ spoločnosti Peter Valach, ktorý poslancom približuje projekt výstavby. Valach hovorí, že ku dnešnému dňu je už prihlásených 193 záujemcov o takéto bývanie.

16.29 – Na program rokovania sa dostáva návrh spoločnosti VAV invest na spoluprácu mesta na projekte nájomných bytov v lokalite Belvedér. O tejto problematike sme vás už informovali v starších článkoch…

16.26 – Igor Kašper poukazuje na fakt, že až 75% potenciálnej výstavby je podľa tohto dokumentu plánovanej na Pršiansku terasu a preto dúfa, že sa spolu s tým posunie obnova a vybudovanie dopravnej infraštruktúry do tejto lokality.

16.22 – Ľubomír Keleman prezentuje Program rozvoja bývania v meste Banská Bystrica do roku 2013, presnejšie jeho aktualizáciu  pre rok 2011.

16.12 – Ceny mesta by mali byť na základe návrhov udelené dvom osobám, konkrétne Mons. Doc. ThDr. PhDr. Františkovi Škodovi a architektke PhDr. Kláre Kubičkovej. Slávnostné udeľovanie cien by sa malo uskutočniť v Cikkerovej sieni MsÚ 25. januára 2012.

16.09 – Mesto spracovalo nové VZN o pamätihodnostiach mesta. Medzi tieto budú zaradené viaceré udalosti, diela i osobnosti súvisiace s Banskou Bystricou. Kompletný návrh nájdete tu…

16.07 – Do mestskej kroniky bude za rok 2010 zapísané všetko tak, ako bolo navrhnuté…, okrem návrhu Marcela Pecníka, aby sa vyňala stať o ironických plagátoch o poslancoch lekároch.

16.03 – Podľa Ladislava Topoľského plénum dehonestuje status mestskej kroniky. Podľa viacerých poslancov by sa totiž už v prípade výberu takejto témy mali vybrať aj všetky ostatné predvolebné kampane, letáky a podobne.

15.58 – Podľa Pavla Bielika by vypustenie tejto pasáže bolo cenzúrou.

15.54 – Pred zastupiteľov sa dostáva zápis do kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2010. Podľa Marcela Pecníka v návrhu zápisu sú isté disproporcie. Konkrétne mu vadí pasáž o ironických plagátoch o poslancoch lekároch. „Je to stať ktorá tvorí veľkú časť zápisu o komunálnych voľbách a sú tam časti, ktoré zachádzajú do hodnotenia,“ povedal Pecník s tým, že na to v kronike nie je priestor a navrhol túto stať vyňať.

15.50 – V rámci slova pre verejnosť bola jediná. Pokračuje sa vyhodnotením Komunitného plánu sociálnych služieb.

15.42 – Podľa Štulajterovej nemá takýto dokument zatiaľ žiadne slovenské mesto a je unikátom čo do rozsahu i kvality. V horizonte dvoch, troch rokov by podľa nej bolo možné vytvoriť množstvo cyklotrás len malými úpravami. V rámci generelu je navrhnutých desať hlavných radiál – hlavných trás, z ktorých idú ďalšie menšie cesty pre cyklistov.

15.39 – Andrea Štulajterová prezentuje Občiansku cykloiniciatívu OCI BB ohľadom rozvoja nemotorovej dopravy. Táto iniciatíva získala od Svetovej banky príspevok na vytvorenie generelu nemotorovej dopravy.

15.35 – Nasleduje slovo pre verejnosť.

15.34 – Mení sa aj aj VZN o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka. Novela VZN prináša aj zmenu v tom, že za podporu vybraných študentov bude musieť byť 3/5 väčšina poslancov.

15.32 – VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta sa mení na základ zosúladenia legislatívy s novými koeficientami určenými na ministerskej úrovni.

15.30 – Ďalším z prerokúvaných bodov sú Zásady rozpočtového hospodárenia mesta, ktoré sa dopĺňa o niekoľko podstatných bodov.

15.24 – Okrem iných bodov musí mesto kúpiť pre MBB, a.s. most, ktorý sa buduje ako vstup do priemyselného parku. „Spoločnosť MBB v súčasnosti nemá kapacity na to, aby tento most vybudovala z vlastných prostriedkov. My ak chceme, aby bol projekt priemyselného parku úspešný, musíme pomôcť svojej dcérke a odkúpiť tento mosť. Musíme jednať s našou dcérskou spoločnosťou, aby keď bude zaplnený, sa toto financovanie riešilo,“ vyjadril sa na otázku Vladimíra Pirošíka primátor Peter Gogola. Návrh poslanci schválili.

15.05 – Po prestávke sa postupne poslanci schádzajú a prezentujú sa. Program zasadnutia bude pokračovať na prerušenom bode o nakladaní s majetkom mesta – odpredaje a prenájmy.

14.21 – Nasleduje polhodinová obedná prestávka.

14.18 – K uvedeným parkovacím miestam s podmienkou vydania rezidenčných kariet sa spoločnosť EEI dostane, za bolo 19 z prítomných 28 poslancov. Zhrňme, že cieľom je vytlačiť zo sídliska zadarmo parkujúcich vodičov, ktorí zaberajú miesta domácim. Preto je podmienkou vznik rezidenčných kariet, ktorých cenu (pokrývajúcu náklady na vydanie) bude určovať primátor.

14.05 – Téma sa týka rezidenčného parkovania na Sídlisku, kde by si v prípade správy uvedenou spoločnosťou museli ľudia platiť za rezidenčné karty minimálne 5 eur, čo sú náklady za ňu.

13.58 – Ďalšia diskusia sa rozprúdila ohľadom dlhodobého prenájmu ďalších parkovísk spoločnosti EEI, s.r.o. Tá už dnes prevádzkuje systém platby za parkovanie. Nové parkovacie plochy by mala získať na desať rokov za jednou euro.

13.26 – V rámci odpredajov sa objavila zaujímavá téma. Prišlo sa na fakt, že detské ihrisko v Radvani, ktoré neskôr vynovila aj spoločnosť BBES, stojí aj s pieskoviskom na súkromnom pozemku dvoch vlastníčok.Tomáš Novanský poukazuje na fakt, že obdobne nevysporiadaných pozemkov je pod ihriskami v meste neúrekom. Poslankyňa za volebný obvod Radvaň, na ktorom uvedené ihrisko stojí – Ľudmila Priehodová bola ale za to, aby sa vlastníčkam ich nárok uznal a za pozemok im bolo zaplatené. Rovnaký názor zdieľal aj Milan Smädo, ktorý bol aj občianskou radou poverený na riešenie tejto problematiky, vyjadril sa však, že: „My, ak vyrovnáme jedného, tak tým pádom spustíme lavínu.“ Za návrh však boli len títo dvaja menovaní poslanci, zvyšok pléna bol proti vyplateniu tohto pozemku.

12.30 – Pokračujú odpredaje, z ďalšieho programu nás dnes ešte čaká najmä prvé stanovisko mesta k výstavbe nájomných bytov na Belvedéri, kde by si podľa navrhnutého uznesenia malo mesto dať vypracovať odborné ekonomické stanovisko a rozhodnúť by o tomto bode malo v prvom polroku 2012. Okrem iného by zastupiteľstvo malo schváliť a vyhlásiť pamätihodnosti mesta a pred poslancov sa dostane aj problematika pasportizácie vonkajšej, najmä billboardovej, reklamy.

12.06 – Bod nakladanie s majetkom mesta tradične o drobných odpredajoch a prenájmoch mestského majetku a pozemkov.

12.05 – Mesto vstúpi do spoločnosti VISIT BB, s.r.o., hlasovania sa zdržali len poslanci SDKÚ-DS Martin Turčan a Ján Chladný, zvyšok pléna bol za.

12.04 – „Vítam tento krok k profesionalizácii prístupu k cestovnému ruchu na území mesta. Po všetkých roztrúsených aktivitách, práve takáto spoločnosť môže prispieť k vytvoreniu značky mesta,“ uviedla Marta Gajdošíková z Banskobystrickej alternatívy.

12.02 – „Nestotožňujem sa s myšlienkou vzniku takejto spoločnosti, respektíve zapojenia mesta do takéhoto projektu,“ vyjadril sa Martin Turčan, ktorý už tento projekt kritizoval aj na finančnej komisii i mestskej rady.

11.58 – Pred poslancov sa teraz dostáva návrh na vstup do spoločnosti VISIT BB, ktorej hlavným cieľom by mala byť práca v oblasti cestovného ruchu a kultúry. Viac informácií sme vám priniesli v staršom článku…

11.58 – Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu pre rok 2011 bola prijatá.

11.57 – Podľa Chladného je na úrade množstvo povymýšľaných funkcií a poukazuje na to, že poslancom dosiaľ nebola odprezentovaná organizačná štruktúra úradu a pozerajúc sa na Rybára si neodpustil ďalšiu narážku: „Neusmievajte sa ako mesiačik na hnoj, lebo toto je hanba mesta a arogancia najhrubšieho zrna a znevažovanie mestského úradu v Banskej Bystrici,“ povedal Chladný.

11.54 – „K riešeniu personálnej otázky sme pristúpili s Chladného hlavou,“ reaguje Rybár.

11.50 – Ján Chladný sa pri tejto príležitosti vyjadruje k personalistike mestského úradu: „Doporučujem mu, aby si pozrel film o Supermanovi, lebo tým sa vychvaľoval. Superman bol slušný ľudomil. Pán prednosta je arogantný, ironický a egoista,“ povedal Chladný, ktorý pre Rybára pripravil aj jemne zábavný návrh výpovede, ktorú by si mal podľa neho podať.

11.48 – Na programe je štvrtá zmena tohtoročného rozpočtu. Ten sa v príjmovej i výdavkovej časti zvýši o 3 300 eur. V rámci balíka celého rozpočtu v sume 45 973 387 eur sa však udialo, respektíve oficiálne po schválení udeje, aj množstvo nevyhnutných presunov v rámci jednotlivých kapitol, ktoré zreálňujú rozpočet mesta.

11.45 – Mestské zastupiteľstvo prijalo navrhnutý rozpočet na roky 2012 až 2014 so schválenými zmenami. Vďaka ním pribudlo najviac mestským častiam, naopak oproti návrhu ubudlo najviac z pôvodne plánovaných prostriedkov na cestovný ruch.

11.43 – Pozmeňovacie návrhy poslanca Vladimíra Pirošíka na presun prostriedkov vyčlenených na plaváreň a zimný štadión boli presunuté na bežkárske trate a údržbu ihrísk neboli prijaté.

11.42 – Na prechodoch pre chodcov bude bezpečnejšie, návrh Martina Turčana na presun prostriedkov z podprogramu Cestovný ruch na ich bezpečnostné osvetlenie bol prijatný. Rovnako návrh Ladislava Topoľského, aby sa 24,5 tisíc eur presunulo z rovnako z cestovného ruchu na športové školské ihriská.

11.41 – Na ťarhu pôvodne rozpočtovaných prostriedkov na administratívu pôjde 15 tisíc eur pre projekt PKO Ľudia ľuďom podľa návrhu Marcela Pecníka.

11.39 – Návrhy poslanca Gajdošíka (11.02 h v tomto zápise) na prevod prostriedkov z programu Cestovného ruchu a sociálnych služieb na opravy a budovanie komunikácií v mestských častiach, ako aj na vybudovanie dvoch venčovísk boli prijaté.

11.31 – Vladimír Pirošík navrhuje, aby sa navýšili prostriedky na úpravu bežeckých a lyžiarskych tratí z 8 na 12 tisíc eur a tieto prostriedky nájsť vo financiách vyčlenených na plaváreň a sumu 20 tisíc eur vyčleniť z prostriedkov na zimný štadión. Pri zimnom štadióne však môže byť problém, keďže sa jedná o sumu na druhú splátku za dokončenie rekonštrukcie južnej tribúny zimného štadióna.

11.26 – Len pre zaujímavosť, Cestovný ruch by zatiaľ podľa návrhov prišiel o 104,5 tisíc eur oproti pôvodnému návrhu.

11.25 – Ladislav Topoľský navrhuje, aby sa v budúcom roku pokračovalo v rekonštrukcii školských športových ihrísk. Navrhuje, aby sa z programu Cestovný ruch presunulo 24,5 tisíc eur na verejné pieskoviská a ihriská, konkrétne teda na budovanie školských športových ihrísk.

11.18 – „Hoď do pece každého jedného ekonóma, ktorý ti povedal, že rozpočtové provizórium je dobré pre mesto. Nič horšie si neviem predstaviť voči investorom, bankám a ľuďom, ktorí tu žijú, ako je rozpočtové provizórium,“ povedal na margo Bielikovho prejavu Martin Turčan. V podobnom duchu sa vyjadril Jakub Gajdošík i predseda finančnej komisie Tomáš Novanský: „Nesúhlasím s tým, že tento rozpočet je reštriktívny. Reštriktívny je ku nám jedine štát vo forme podielových daní.“

11.10 – Pavol Bielik hovorí, že pre mesto by bolo prijateľné aby pokračovalo niekoľko mesiacov aj v rozpočtovom provizóriu (každý mesiac 1/12 vlaňajšieho rozpočtu): „Myslím si, že už v apríli bude prvý návrh na zmenu rozpočtu. Tam by sa odstránili niektoré kalkuly, ktoré sa okolo rozpočtu konali,“ povedal Pavol Bielik, ktorý zamietnutie prevzatia Eurohotela označil za chybný krok.

11.07 – Poslanec za SDKÚ-DS Martin Turčan navrhol presunúť 12 tisíc eur z Cestovného ruchu na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Konkrétne na bezpečnostné osvetlenie prechodov pre chodcov, čo je podľa Turčana štandardom v iných mestách na Slovensku i vo svete.

11.05 – Marcel Pecník navrhol vyčleniť 15 tisíc eur z administratívy na projekt PKO ohľadom cezhraničnej spolupráce pod názvom Ľudia ľuďom.

11.02 – Jakub Gajdošík predkladá pozmeňovacie návrhy. Navrhuje presunúť sumu 52 500 eur z Cestovného ruchu na výstavbu a  rekonštrukciu komunikácií a ich rovnomerné rozdelenie do volebných obvodov. Z rovnakého programu presunúť 16 tisíc eur na vybudovanie dvoch pilotných projektov venčovísk pre psov. Z financií pôvodne navrhnutých na dom sociálnych služieb v bývalom Eurohoteli, o ktorom dnes poslanci nerozhodnú, navrhol presunúť sumu 48 tisíc eur na opravy miestnych komunikácií na bežné rozpočtové výdavky a rozdeliť ich do volebných obvodov.

10.59 – V rámci rozpravy poslanec Jakub Gajdošík hovorí, že zvýšené dane by sa mali občanom vrátiť priamo vo volebných obvodoch. „Tieto prostriedky stále nie sú v takej výške, aby dokázali pokryť potreby, ktoré máme,“ hovorí Gajdošík. O tomto názore poslancov sme vás už informovali…

10.57 – Tomáš Novanský, predseda finančnej komisie uvádza, že táto komisia navrhla schváliť návrh rozpočtu podľa predloženého materiálu.

10.54 – Veľkými výdavkami sú samozrejme dlhy mesta. Na splátky úverov dáva mesto ročne až 1,8 milióna eur. V roku 2012 sa bude tento dlh reštrukturalizovať a mesto by malo dostať aj šesťmesačné úverové prázdniny. Mestská samospráva má aj stálu „sekeru“ okolo 1,4 milióna eur vo verejnej doprave.

10.51 – Pri navýšení v cestovnom ruchu ide v sume 420 tisíc eur najmä o participáciu mesta na europrojekte budovania produktov turizmu, kde v prípade úspechu projektu bude väčšina týchto prostriedkov refundovateľných. Samospráva ich však musí rozpočtovať.

10.50 – Najvyšší rast sa bude týkať navýšenia výdavkov do školstva o 1,2 milióna eur, ročnú splátku komplexnej opravy miestnych komunikácií vo výške 600 tisíc eur, do Mestskej polície by malo prísť viac o 150 tisíc eur. Z rozvojových programov najviac pribudne na cestovný ruch, ktorý si komplexne pripisuje viac až o 420 tisíc eur, elektronizácia verejnej správy mesta má oproti vlaňajšku plus 380 tisíc eur, mesto chce podporiť aj priemyselný park sumou vyššou oproti vlaňajšku o 52 tisíc eur.

10.45 – Návrh prezentuje ekonomický námestník úradu Branislav Slaný. Príjmy mesta by mali byť budúci rok vo výške 45 miliónov eur, výdavky by mali byť v rovnakej výške. Najvyššie navýšenie v príjmovej oblasti by malo plynúť z už dnes schváleného zvýšenia miestnych daní a poplatkov, pre mesto by malo prísť viac prostriedkov aj z podielových daní. Zvýšiť by sa mali aj kapitálové príjmy mesta.

10.42 – Po prestávke pokračuje rokovanie a to najdôležitejším bodom – návrhom rozpočtu na roky 2012 až 2014.

10.22 – Vyhlásená „desaťminútová“ prestávka (pokračovanie zhruba o 15 – 20 min.)

10.21 – Pirošíkov návrh na zníženie dane za trvalé parkovanie nebol schválený. Vo všeobecnosti návrh na zmenu VZN o miestnej dani za využívanie verejného priestranstva áno.

10.15 – Jakub Gajdošík na margo návrhu Vladimíra Pirošíka na zníženie dane za trvalé parkovanie poukazuje na fakt, že podľa platného VZN ide z týchto prostriedkov až 50% späť do systému parkovania a teda do budovania parkovacích miest.

10.11 – Poslankyňa klubu BBA Marta Gajdošíková poukazuje aj na zvýšenie daní za užívanie verejného priestranstva na Námestí SNP: „Neraz sme už hovorili o vyľudňovaní námestia. Ak chceme podporiť, aby to námestie žilo, mali by sme nielen uvaliť dopad na podnikateľov, ktorí sa na námestí o niečo snažia, ale popri zvýšeniu daní určiť aj spôsob motivácie, súťaže o najkrajšiu terasu, alebo niečo podobné,“ hovorí Gajdošíková.

10.05 – „Myslím si, že by sme mohli túto daň zvýšiť, ale ale nie takto razantne,“ hovorí Vladimír Pirošík najmä s odvolaním sa na rapídne zvýšenie dane za trvalé parkovanie. Kompletný materiál nájdete tu…

10.04 – Ďalší návrh sa opäť týka zvýšenia daní, tentokrát tej za užívanie verejného priestranstva. Zvýšia sa dane pre prevádzkovateľov letných terás, ale napríklad aj trvalé parkovanie.

10.03 – Zvýšenie miestnych daní schválené. Za boli všetci prítomní poslanci.

10.01 – Prešiel aj návrh Martina Turčana, aby mesto vypracovalo návrh na zonáciu daní.

10.00 – Zoznam evidovaných psov v meste sa bude zverejňovať na stránke mesta, za Pirošíkov návrh bolo 26 poslancov z už 30-tky prítomných. Poslanci schválili aj návrh poslanca Jaroslava Kuracinu, aby sa mesto zaoberalo efektívnym výberom daní za priemyselné stavby.

9.59 – Ladislav Topoľský dopĺňa predrečníkov: „Sú aj neplatiči za komunálny odpad, aj za ďalšie veci. 1,8 milióna eur je nevybratých na daniach z rôznych položiek. Neriešme teraz jeden nástroj, ale komplexnejšie, akou formou tlačiť na nezodpovedných.“ Na čo reaguje aj primátor Peter Gogola s tým, že samospráva už pracuje na nástrojoch pre zefektívnenie výberu daní.

9.56 – Peter Bielik reaguje na návrh poslanca Pirošíka ohľadom doplnenia návrhu dani za psa s otázkou na výšku možnej pokuty pre ľudí, ktorí nenahlasujú svojich psov. Náčelník Mestskej polície Ľubomír Piterka dopĺňa, že v súčasnosti je pokuta za porušenie predmetného VZN vo výške 33 eur.

9.51 – „Banská Bystrica má dlhodobo problémy s nezamestnanosťou. Nechcem povedať, že dane z nehnuteľnosti sú hlavnou príčinou tejto skutočnosti. Treba ale povedať, že daň za podnikateľsky využívané nehnuteľnosti je jedna z najvyšších v rámci Slovenska a chcel by som navrhnúť, aby úrad preveril spôsob výberu daní. V Banskej Bystrici je veľmi veľa objektov, ktoré spadajú do kategórie priemyselných stavieb, ale nie som si istý, či majitelia túto daň aj odvádzajú,“ vyjadril sa nezávislý poslanec Jaroslav Kuracina.

9.48 – Vladimír Pirošík navrhuje, že keď sa už dvíha aj daň za psa, mohla by sa na web stránke mesta zverejniť ulica vrátane orientačného čísla a plemeno psa. Obyvatelia tak budú mať prehľad o evidovaných psoch a podľa Pirošíka by ľudia sami nahlasovali obyvateľov, ktorí psov nemajú evidovaných: „Možno o rok skonštatujeme, že sa zvýši počet zaevidovaných psov i výber z tejto dane.“

9.45 – Gogola uvádza, že gro z celkovej sumy vyššieho výberu daní 1 466 508 eur nie je na ťarchu obyvateľov. Tí sa podieľajú na tejto sume len 26%.

9.44 – Značné zvýšenie je v kategórii ostatné stavby, kde si štát, VÚC, cirkev a iné subjekty priplatia z pôvodných 0,863 na 3 eur na meter štvorcový za rok.

9.41 – Ako sme vás už informovali, pri domoch sa daň zvýši z 0,132 na 0,3 eur na meter štvorcový za rok. Pri bytoch z 0,165 na 0,33 eur za meter štvorcový na rok. „Domnievam sa že takéto zvýšenie dane z nehnuteľnosti nie je dramatické a nespôsobí problémy občanom nášho mesta,“ hovorí Gogola.

9.38 – Zvýšenie miestnych daní a poplatkov prezentuje sám primátor Gogola: „Plne si uvedomujem zodpovednosť mňa ako štatutára a vás ako poslancov, ktorí za túto zmenu budú musieť hlasovať.“

9.36 – Vymenovaním riaditeľa PKO sa dnes poslanci zaoberať nebudú. Program schválený.

9.33 – Dvanástka poslancov bola za návrh Pavla Bielika ohľadom stiahnutia bodu, v ktorom má mesto vykonať prvý krok k spolupráci na výstavbe nájomných bytov na Belvedéri, ale to na stiahnutie bodu nestačí.

9.31 – Topoľského návrh bol schválený, dnešné zastupiteľstvo teda schválené.

9.30 – Primátor navrhol opätovne zahrnúť do programu zasadnutia aj schválenie obsadenia pozície riaditeľa PKO na základe uskutočneného výberového konania.

9.27 – Poslanec Pavol Bielik navrhol stiahnuť aj návrh na spoluprácu mesta na projekte výstavby nájomných bytov na Belvedéri z dielne spoločnosti VAV invest.

9.25 – Podľa návrhu Topoľského sa dnes poslanci nebudú zaoberať návrhom na financovanie mestských častí. Jedná sa o sumu vo výške 1,5 eur na občana, z ktorých by mali naďalej dotáciami pre občianske združenia byť financované podujatia vo volebných obvodoch. Pri stiahnutí tohto bodu pri prišlo viacero mestských častí Zastupiteľstvo by sa nemalo zaoberať ani prevodom vlastníckeho práva k budove bývalého Eurohotela na Kačici z rúk Úradu vlády späť mestu za účelom zriadenia domu sociálnych služieb. Topoľský navrhol stiahnuť aj takmer všetky informatívne správy. Ale aj návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok, bez schválenia čoho bude v princípe hlavný kontrolór do najbližšieho zasadnutia (vo februári) bez pridelenej práce.

9.21 – „Vzhľadom na závažnosť rokovania a vážnosť bodov v popredí máme záujem. Navrhujem stiahnuť z rokovania nasledovné body,“ povedal Ladislav Topoľský.

9.18 – Novanský, Lichý,Turčan – také je zloženie dnešnej návrhovej komisie.

9.15 – Po kontrole hlasovacích zariadení primátor otvára rokovanie. Primátor Gogola otvára rokovanie. Prítomných predbežne 29 z 31 poslancov. Na zahraničnej služobnej ceste je poslanec Peter Mečiar a Marián Hlaváč príde neskôr.

9.05 – Poslanci sa postupne zbiehajú na svojich miestach, predbežne to vyzerá na nezvyčajne vysokú účasť. Zatiaľ sa čaká na príchod primátora Gogolu.

8.59 – Príjemné dobré ráno z banskobystrického mestského úradu. Už pred začiatkom rokovania z kuloárov vieme, že poslanci niekoľko z plánovaných bodov vypustia. V pláne ich mali spolu až 36, čo by s najväčšou pravdepodobnosťou nestihli.