mestske zastupitelstvoPoslanci sa v utorok zaoberali budúcim osudom PKO, kde sa rozhodlo o jeho začlenení do štruktúry mestského úradu. Taktiež sa odsúhlasila konečná verzia zásad zriaďovania letných terás.

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý zistil pri zadávaní mestských zákaziek niekoľko pochybení. Ekonomický odbor mestského úradu predložil záverečný účet mesta v roku 2012. Odsúhlasil sa aj úver na spolufinancovanie rekonštrukcie Komunitného centra KOMUCE z prostriedkov Európskej únie. Taktiež zastupiteľstvo schválilo žiadosť o refinancovanie projektu Elektronizácie služieb, kde si bude samospráva nárokovať na preplatenie sumy, ktorú investovalo do projektu iMesto.

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

17.15 – Primátor Peter Gogola ukončil dnešné zasadnutie a zastupiteľstvu tak zároveň otvoril ich „poslanecké dovolenky“. Ak nebude nutné žiadne mimoriadne zasadnutie, to najbližšie sa uskutoční 10. septembra.

17.04 – Poslanec Jakub Gajdošík kritizuje vyjadrenie hovorkyne mesta k téme prenájmov mestského informačného systému. „Doupravíme tú informáciu vzhľadom na skutočnosti, ktoré sme započuli, a budeme to korigovať,“ reagoval prednosta Miroslav Rybár.

16.58 – Diskusia.

16.52 – Na zasadnutí pristúpili k interpeláciám poslancov.

16.49 – Pokračuje sa informáciami o činnosti hlavného kontrolóra mesta ako aj o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie.

16.47 – Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačnú odmenu z platu hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica. Výška jeho platu bola k 1. januáru 1989 eur mesačne. Navrhované bolo schválenie 5 %-nej  mesačnej odmeny z platu hlavného kontrolóra, čo pri súčasnej výške mesačného platu predstavuje zaokrúhlenú sumu 100 eur.

16.41 – Pristúpilo sa k bodu o dlhodobo pretrvávajúcom havarijnom stave v Šalkovej.

16.38 – Poslanci zrušili príspevkovú organizáciu PKO Banská Bystrica k 31.12.2013. Zároveň odporučili od 1.1. vytvorenie organizačného útvaru, ktorý zabezpečí úlohy po zrušenej príspevkovej organizácii. Proti bol len Pavol Bielik, zdržali sa poslanci Smädo, Čižmárová a Kašper.

16.34 – Väčšinový klub ale ihneď reaguje a Daniel Karas dal poslanecký návrh na zrušenie PKO v zmysle analýzy ku koncu roka.

16.33 – Prednosta MsÚ Miroslav Rybár upresnil, že zastupiteľstvo podľa návrhu len zoberie analýzu na vedomie a teraz priamo nezruší PKO.

16.30 – Pavol Bielik (nezávislý) vraj skúša poslancov. „Značka PKO má zaniknúť,“ povedal, na čo hneď zareagovali poslanci s tým, že návrh počíta s jej zachovaním. Bielik sa obhájil, že skúšal pozornosť svojich kolegov.

16.25 – Už pred niekoľkými mesiacmi navrhol poslanec Marcel Pecník zváženie zlúčenia PKO so Správou športových a telovýchovných zariadení. Mesto tento návrh neodporučilo, ale zvažovalo iné varianty úspory finančných prostriedkov. „Výsledkom analýzy sme dospeli k riešeniu, že najefektívnejším východiskom je začlenenie Parku kultúry a oddychu do štruktúry Mestského úradu,“ uviedla Karin Graciasová Šikulová, vedúca odboru propagácie MsÚ. Stať by sa tak malo k 1.1.2014, pričom by ale mala zostať zachovaná značka PKO.

16.20 – Poslanci schválili Štatút Výborov a Občianskych rád v meste Banská Bystrica.

16.18 – Poslanci schválili rámcový plán svojej práce na druhý polrok 2013.

16.15 – Zastupiteľstvo pristúpilo k téme projektu iMesto a podaniu žiadosti o jeho refinancovanie z projektu OPIS.

16.10 – Aktuálne sa diskutuje o informatívnej správe o stave životného prostredia na území mesta za rok 2012.

16.03 – Na zastupiteľstve sa zaoberali aj bodom o činnosti mestskej polície, ktorá  vybrala na pokutách v roku 2012 dokopy 133 563 eur. Pri žiadnom zo zákrokov nebola potrebná zbraň. Technické zariadenia na zabránenie odjazdu motorového vozidla boli použité 6222-krát.

15.56 – Po krátkej diskusii zmeny schválené. Náčelník Mestskej polície Miroslav Bálint teraz žiada poslancov o obnovenie možnosti členstva v Združení náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska.

15.42 – Riaditeľ Útvaru hlavného architekta Ľubomír Keleman vysvetľuje zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny na Wolkerovej ulici.

15.37 – „V predošlom období nám bolo predložených 34 kontrolných zistení, teraz 11, takže konštatujem, že sa zlepšujeme,“ dodal primátor Gogola.

15.36 – Poslankyňa Priehodová (BBA) sa opýtala na posudok, ktorý malo mesto vykonať za 18- tisíc eur u právnickej osoby nespôsobilej na takéto úkony. Reagoval Stanislav Ferianc, vedúci Odboru pre rozvoj a výstavbu: „Právnická osoba nemala oprávenenie, ale fyzické osoby, ktoré na tom pracovali, áno.“

15.35 – Zastupiteľstvo zoberie na vedomie správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý v hospodárení mesta zistil viaceré nedostatky. Ekonomický odbor mestského úradu predloží záverečný účet mesta v roku 2012. „Prijali sme opatrenia, ktorých termín naplnenia je v júli 2013,“ uviedla Beáta Farkašová, vedúca Ekonomického odboru MsÚ Banská Bystrica.

15.33 – Ako sme vás už na našom portáli informovali, v lete by malo dôjsť k dlho plánovanej rekonštrukcii ZŠ Moskovská. Poslanci teraz musia schváliť vzatie úveru na tento projekt, ktorý bude následne refinancovaný z európskych fondov. Ide o jediný projekt, z pôvodnej štvorice, ktorý sa napokon dostáva do realizačnej fázy.

15.31 – Zvýšili sa sumy nepredvídaných výdavkov projektu Komunitného multifunkčného centra, ktoré je financované prioritne zo zdrojov EÚ. Aj preto musia poslanci navýšiť úverové zdroje čerpané na tento projekt.

15.28 – Návrh dodatku č. 2, Zásady hosp. a nakladania s majetkom mesta, schválený.

15.24 – Zasadnutie mestského zastupiteľstva pokračuje.

14.40 – Primátor vyhlásil obednú prestávku, zasadnutie by malo pokračovať o 15.10.

14.33 – Juraj Droppa, zriaďovateľ Súkromnej školy u Filipa, sa vyjadruje k hospodáreniu mesta. Poukazuje na nepomerné poplatky za prenájom pre podnikateľské a neziskové subjekty, konkrétne naráža na zvýšený nájom pre súkromné a cirkevné školy.

14.22 – Ďalší z vystupujúcich v rámci slova pre verejnosť hovorí o pozemkoch nad Moskovskou ulicou, kde je vybudovaná záhradkárska oblasť. K daným pozemkom nie je vybudovaná prístupová cesta. Apeluje na vyriešenie problému. Primátor prisľúbil, že sa touto situáciou bude zaoberať.

14.18 – „Budeme radi, keď nám cez participatívny rozpočet pomôžete zohnať peniaze na Bystrické more,“ poznamenal primátor Peter Gogola. Fehér zareagoval s tým, že ak to ľudia budú považovať za prioritu, tak sa peniaze určite nájdu.

14.11 – Občan Peter Fehér hovorí o participatívnom rozpočte a jeho prínose pre Banskú Bystricu.

14.08 – Do diskusie sa zapojil aj Igor Šimeg. Hovorí o zachovaní značky PKO. Poslanci by sa mali jeho rušením zaoberať ešte dnes popoludní.

14.02 – Róbert Leitl sa vyjadruje k spornej výstavbe garáží na Fončorde, o čom na zastupiteľstve hovoril už aj docent Kusý. Zameral sa hlavne na nevysporiadané majetkové práva.

14.00 – Martina Guzmická sa v rámci slova pre verejnosť vyjadruje k tematike amfiteátra. Tento objekt je v súčasnosti prebytočným majetkom mesta. Podporuje skupinu ľudí, ktorá je pripravená venovať svoju energiu, čas aj investície obnove amfiteátra. Aj prostredníctvom PKO by chceli najneskôr v júni 2016 otvoriť brány amfiteátra banskobystrickej verejnosti.

13.44 – Vystupuje Ľubomír Wágner. „Všetko tu ide jeden proti druhému, nemyslím len na zastupiteľstve, ale celkovo v meste.“ V tomto duchu hovorí o zlom nastavení poplatkov a daní i o tom, ako nezmyselne sa v meste míňajú peniaze. Napadol vyberanie daní „za smeti“, tematiku, ktorej sa dlhodobo venuje. „Napriek všetkému sa nehoráznym spôsobom zvýšili poplatky, tie sumy, ktoré sú tam, absolútne nezodpovedajú skutočnosti, čo sa produkuje zo strany občanov.“ Podľa jeho názorov občania platia minimálne raz toľko, ako by v skutočnosti mali.

13.38 – Na zasadnutí vystúpil znovu aj Juraj Havlík a Radoslav Sloboda z neformálnej skupiny Ľudí spája(ť_je)umenie. Poslancom vysvetľujú viaceré argumenty za zachovanie amfiteátra. Skupina stále hľadá pre amfiteáter potencionálneho investora.

13.37 – Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica boli ako celok schválené.

13.36 – Podľa návrhu poslankyne Priehodovej pred známou pekárňou terasa nebude, aj keď niektorí poslanci namietajú, že tú ani materiál nepredpokladal.

13.32 – Pôvodný materiál nepočítal s možnosťou ďalšieho umiestňovania terás na vyvýšených pódiách a sedačky tak mali byť priamo na dlažbe. Na návrh poslanca Jakuba Gajdošíka ale takéto nariadenie v zásadách nebude. Jeho pozmeňovací návrh plénum schválilo.

13.31 – Je teda samozrejmé, že sa návrh o malú chvíľu schváli. Tvár námestia sa na budúci rok zmení. K väčšinovému klubu sa s najväčšou pravdepodobnosťou podľa vyjadrení Pavla Katreniaka a Milana Smäda pripojí aj BBA a nezávislí.

13.30 – Ladislav Topoľský informuje o stanovisku väčšinového klubu: „Materiál prešiel mnohými rokovaniami aj oponentskými rokovaniami, aj keď mnohé veci sa nedotiahli, sme za to, aby materiál bol schválený. Aby sme mali materiál, s ktorým budeme pracovať. Materiál podporíme.“

13.29 – Desaťminútová prestávka po polhodine skončila, pokračuje sa v rokovaní. Nasledovať bude hlasovanie o návrhu zásad prevádzkovania letných terás.

13.00 – Na žiadosť poslaneckého klubu Smer-SD vyhlásil primátor desaťminútovú prestávku.

12.58 – „Nepodporím tento materiál. Jednoznačne tam musí odznieť, koľko stoličiek tam bude mať tá ktorá prevádzka, aby sa zachoval charakter námestia,“ vyjadril sa Pavol Bielik (nezávislý).

12.57 – „Čas nás nešturmuje. Ak dnes rozhodneme s tým, že na najbližšom zastupiteľstve sa ten materiál otvorí a zároveň nám ani nepatrí do kopetencie, tak radšej rozhodnime v septembri,“ podotkol Vladimír Pirošík (BBA).

12.53 – V rozprave vystupuje aj bývalý projektový manažér samosprávy pre túto problematiku Martin Baník, ktorý upresnil, že podmienky umiestňovania by mali byť skôr na Pamiatkovom úrade a iných orgánoch: „Takto prijaté zásady by boli nad rámec kompetencií mestského zastupiteľstva.“

12.48 – „Niečo tak nedokomunikované som už dávno na pôde zastupiteľstva nevidela,“ vyjadrila sa Ľubica Laššáková (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS). Svoju reč ukončila otázkou, načo bola založená funkcia „riaditeľa námestia,“ respektíve projektového manažéra pre podpis memoranda o budúcnosti Námestia SNP.

12.41 – „Ešte niekto navrhne, že aj plastové stánky by sme tam mohli nechať, a budeme v stave, v akom sme teraz,“ poznamenal prednosta MsÚ Miroslav Rybár.

12.40 – „Čakali sme, že materiál nebude stopercentný, ale bude funkčný a budeme s ním vedieť pracovať. Sú tu mnohé pozmeňovacie návrhy, a tak vyzerá, že si z materiálu urobíme trhací kalendár. V prípade, že to neschválime a ak ďalej budú také rokovania, ako boli doteraz, tak k prvému januáru tieto zásady nebudeme mať,“ povedal predseda klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS Ladislav Topoľský. Zároveň primátora požiadal ešte pred hlasovaním o prestávku pre poradu poslancov väčšinového klubu.

12.36 – Martin Turčan (SDKÚ-DS) by nechcel, aby sa týmto materiálom dospelo k tomu, že by námestie bolo síce pekné, ale prázdne. „My hovoríme nájomcom čo majú robiť, na druhej strane sa nestaráme o námestie a uličky, ktoré k nemu prichádzajú. Je to jednoducho katastrofa.“ V tomto zmysle dal aj pozmeňovací návrh na rekonštrukciu dlažby od Huštáku až po námestie.

12.35 – Milan Smädo (nezávislý) pripomína, že už v minulosti sa zabudlo na zabezpečenie zásobovania prevádzok na Námestí SNP zo zadných traktov. „Dnes by sme mnohé problémy aj s terasami nemuseli mať,“ povedal.

12.33 – Poslanci zrejme dnes zásady schvália. Väčšinový klub začína s pozmeňovacími návrhmi, a tak sa pridáva aj Ľudmila Priehodová z BBA, ktorá zachádza do konkrétnych podmienok, a síce chce z materiálu vypustiť umiestnenie terasy spred známej pekárne na Námestí SNP.

12.30 – „Treba vrátiť ľudí na námestie,“ vyjadril sa M. Hlaváč (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS). Ľudia by podľa neho mali tráviť kultúrne leto na námestí, nie v priestoroch obchodného centra.

12.25 – Podpredseda väčšinového klubu Jakub Gajdošík hovorí, že v tomto prípade musí mesto dlhoročné spory a nezhody vlastníkov a prevádzkovateľov rozhodnúť direktívne. „Vlastníci ani prevádzkovatelia by sa nikdy nedohodli, preto je dôležité, aby sme rozhodli my, ako mesto svojou autoritou,“ povedal k návrhu na povinný trojmetrový odstup terás od budov. Navrhol zároveň zachovanie pódií pod terasami.

12.22 – Pavol Bielik (nezávislý) nie je za zrušenie terás, ale za ich reguláciu. Za podstatné označil historické budovy, ktorých zaujímavú architektúru by takéto zriadenia nemali zakrývať.

12.12 – „Súčasný stav je chaotický a nelegálny,“ podotkla ďalšia rečníčka – riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Zuzana Klasová. Podľa nej by mali byť letné terasy len doplnkového charakteru.

12.10 – Bohumil Kratochvíl, správca viacerých priestorov na námestí, zhodnotil, že v návrhu bolo naplno vyhovené len estetike letných terás. Nesúhlasí so zvýhodňovaním prevádzkovateľov letných terás na úkor majiteľov ostatných zariadení na námestí SNP, ktorí tam pôsobia celoročne.

12.02 – Kepeňa vyjadril znepokojenie nad tým, že majitelia nehnuteľností neboli vôbec oslovení, čo považuje za veľmi dôležité. Materiál o zásadách zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zriadení v Pamiatkovej rezervácii BB schvaľuje a podporuje, no navrhuje jeho prepracovanie s tým, aby tam boli zapracované aj podmienky prevádzkovateľov letných terás.

11.59 – Pred plénom vystupuje vlastník jednej z budov na Námestí SNP, bývalý politik a verejný funkcionár, Milan Kepeňa.

11.53 – Ján Šabo (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) sa vyjadril k zjednoteniu terás na námestí SNP. Označil za dôležité vypočuť si názory vlastníkov nehnuteľností, ktorých sa daný návrh týka. To isté už predtým navrhol aj poslanec za BBA M. Lichý.

11.45 – Nasleduje bod, ktorý je vyvrcholením už podpísaného memoranda vlastníkov nehnuteľností na Námestí SNP, prioritne ohľadom prevádzkovania letných terás. Prednosta MsÚ Miroslav Rybár označil návrh o zásadách zriaďovania sezónnych vonkajších obslužných zariadený za prelomový materiál.

11.43 – Poslanci schválili napríklad presun prostriedkov vo výške 25 tisíc Eur na sanáciu havarijného stavu zimného štadióna.

11.42 – Zastupiteľstvo pristúpilo k ďalšiemu bodu programu, ktorým je druhá zmena programového rozpočtu pre rok 2013.

11.35 – Poslanci sa schádzajú a začínajú opäť rokovať.

11.09 – Vyhlásená desaťminútová prestávka.

11.05 – Primátor Peter Gogola hovorí, že poslanci majú zvláštny postoj k Mestským lesom. Podľa neho by mali byť prostriedky vrátené do Mestských lesov, ktoré ich získali z Krajského úradu životného prostredia.

11.02 – Podľa Lichého (BBA) by sa mala celá suma vo výške 110-tisíc eur vynaložiť na serpentíny pod Urpínom. Túto sumu získali Mestské lesy po vyhranom súdnom spore so štátom.

10.57 – Michal Škantár (SMER-SD) navrhol prerozdelenie financií z fondu minulých rokov vo výške 80-tisíc eur na obnovu lesoparku pod Urpínom a 30-tisíc eur má ísť pre Správu športových a telovýchovných zariadení Mesta Banská Bystrica.

10.50 – Prechádzame k ďalšiemu bodu – Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2012.

10.25 – Ďalším sporným bodom je prenájom pozemkov na veľkom parkovisku na Pieninskej ulici, ktoré by mali slúžiť Zberným surovinám. Proti sa postavili viacerí poslanci. Pavol Bielik (nezávislý) je proti umiestneniu zberne v tejto lokalite. Podľa neho sa zvýšil počet krádeží kovov v Sásovej. Jakub Gajdošík (SMER-SD) upozornil, že v zmluve je zakotvená trojmesačná výpovedná lehota, ktorá poskytuje mestu, v prípade zlých skúseností, možnosť zmluvu zrušiť. Prenájom pozemkov za 2300 eur ročne nakoniec zastupiteľstvom neprešiel.

10.07 – Vrbický hovorí o neúnosnej situácii na tejto ulici, kde parkujú autá na chodníkoch a ďalšia výstavba nie je žiadúca. Navrhol, aby tento bod bol stiahnutý a prešiel komisiou pre územný rozvoj. Poslanci mestského zastupiteľstva mu vyhoveli.

10.02 – Prvé zdržanie. Poslanec Lichý (BBA) nesúhlasí so spôsobom, akým sa predáva pozemok na ulici Timravy. Návrh predpokladá výstavbu polyfunkčného domu a mal by podľa neho prejsť aj komisiou pre územný rozvoj. Navrhol vystúpenie neposlanca Vrbického, ktorý je dotknutý výstavbou v tejto lokalite.

9.57 – Stále sa hlasuje o nakladaní s mestským majetkom.

9.41 – Jednotlivé body ohľadom nakladania s majetkom mesta prechádzajú hladko, bez diskusie.

9.08 – Poslanci hlasujú o nakladaní s majetkom mesta. Do rozpočtu by malo za predaj a prenájom mestských nehnuteľností pribudnúť 526-tisíc eur

9.07 – Do návrhovej komisie boli zvolení Pavol Katreniak, Ján Šabo a Martin Turčan.

9.05 – Začalo zasadnutie mestského zastupiteľstva.