mestske zastupitelstvoPrimátor hneď v úvode stiahol bod o racionalizácii školstva v Banskej Bystrici a rušení dvoch základných škôl, keďže mesto rokuje o presunutí zriaďovateľských kompetencií na Evanjelickú cirkve.

Najviac tak zarezonoval zoznam neupotrebiteľného majetku, kde sa ocitol amfiteáter. Poslanci odhlasovali účelové použitie prostriedkov v prípade jeho odpredaja v kapitole kultúra. Milan Lichý (BBA) navrhol vyňatie aj Šusterskej bašty, ani tento návrh však neprešiel. Zastupiteľstvo podporilo iba návrh Ľubice Laššákovej a zo zoznamu boli vyňaté objetky v Uľanke, ktoré by mohli slúžiť pre sociálne slabších občanov.

Zaujali aj vystúpenia občanov vrámci priestoru pre verejnosť, kde zarezonoval problém spaľovni na Graniari.

Záznam z rokovania zastupiteľstva je možné si pozrieť aj na lokálnej TV ESO.

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

13.17 – Primátor ukončil rokovanie.

13.10 – Igor Kašper (nezávislý) informuje o stave vybavovania eurofondov na výstavbu cesty na Pršiansku terasu.

13.07 – Nasleduje diskusia.

13.05 – Ostatní poslanci pošlú interpelácie emailom.

13.04 – Ľudmila Priehodová (BBA) chce zverejňovanie výrubových konaní. Taktiež ju zaujíma, kto povolil vyvesenie bilboardu na Námestí SNP.

13.03 – Nasledujú interpelácie poslancov.

13.01 – Poslanci zobrali na vedomie správu o činnosti primátora aj viceprimátorky.

12.57 – Nasledujú informačné správy hlavného kontrolóra.

12.47 – Pokračuje sa organizačnými zmenami v Mestskej polícii. Ruší sa päť riadiacich funkcií, dovedna by mal počet členov mestskej polície klesnúť z 88 na 67 príslušníkov.

12.38 – Katarína Čižmárová (SDKÚ-DS) upozorňuje, že mesto iniciatívne organizovalo viacero stretnutí ohľadom používania ISIC kariet v MHD. O problematike písalo aj BBonline.sk v sérii článkov.

12.34 – Ďalší vystupujúci z radov verejnosti je Jaroslav Dodok, ktorý je na čele Rady študentov primátora a hovorí o problémoch študentov v meste (ISIC karty v MHD, atď.).

12.31 – Vyzýva mesto, aby vyhlásili súťaž na dodávateľa údržby miestnych komunikácií, keďže súčasný dodávateľ má zmluvu ešte z roku 2001.

12.29 – Peter Fehér z neformálneho zoskupenia Forum BB hovorí o technických službách mesta.

12.22 – Ďalším vystupujúcim je Juraj Droppa, ktorý žiada o zníženie nájmu od mesta pre jeho súkromnú základnú školu U Filipa. Argumentuje verejnoprospešnými službami, ktoré škola poskytuje. V súčasnosti činí mesačný nájom pre jeho školu  2877 euro aj s prevádzkovými nákladmi.

12.20 – Zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktoré požaduje od mesta vykonať kroky proti postaveniu spaľovni odpadov na Graniari.

12.18 – Pirošík upozorňuje, že je zbytočné „maľovať“, kde by mohla spaľovňa stáť, keďže investor to chce postaviť na Graniari a jediný, kto to môže zvrátiť, je Obvodný úrad. Ten sa proti rozhodnutiu odvolá.

12.15 – Milan Smädo (nezávislý) upozorňuje, že v prípade realizácie takejto spaľovne by to najviac zasiahlo Šalkovú. Lichý dodáva, že vetry v tejto oblasti sú také, že najviac by to „schytala“ Banská Bystrica.

12.11 – Milan Lichý (BBA) navrhol uznesenie, ktorým by zastupiteľstvo vyjadrilo nesúhlas so spaľovňou na Graniari. Peter Bielik (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) s tým súhlasí, ale podotýka, že ide iba o formálnu podporu, keďže mesto po právnej stránke nevie s týmto problémom nič spraviť.

12.09 – Ľubomír Keleman, hlavný architekt mesta, hovorí, že z hľadiska lokalizácie by bola vhodná oblasť bývalej cementárne.

12.07 – Peter Bielik (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) hovorí, že problémom je legislatíva. Riešením je podľa neho vybudovanie spaľovne mimo obydlí, ale v blízkosti mesta, tak aby sa vytvorilo konkurenčné prostredie a projekt spaľovňe v centre mesta prestal byť reálnym.

12.01 – Ďalšie vystúpenie zo strany verejnosti sa týka plánovanej spaľovne na Graniari. Henrieta Petrincová poukazuje na nezrovnalosti, ktoré investor uvádza vo svojich plánoch. „Spaľovňu treba nieže zastaviť, ale úplne zrušiť.“

11.58 – Ľudmila Priehodová (BBA) sa pýta aká je realita. Prednosta odpovedá, že existuje územné rozhodnutie a investor, ktorý má tento priestor zveľadiť.

11.57 – „Niečo vás v tej škole naučili. Minimálne snívať,“ povedal na margo vystúpenia študentov primátor Gogola.

11.50 – Slovo pre verejnosť. Ako prví vystúpia Pavol Tužinský a Ľubomír Balák zo SPŠ Stavebná, ktorí predstavili svoj návrh vízie autobusovej stanice, s ktorým uspeli aj na školských súťažiach.

11.44 – Riaditeľ organizácie Ladislav Monček odpovedá, že mesto nemôže samé založiť oblastnú organizáciu, a že tam musia byť minimálne tri samosprávy. Nakladanie s prostriedkami prešlo súhlasom dozornej rady.

11.42 – Igor Kašper (nezávislý) sa pýta, či by nebolo efektívnejšie, keby v takomto projekte bolo mesto samo, keďže príspevok Banskej Bystrice dosahuje viac ako všetkých ostatných členov. Veľké percento prostriedkov sa využilo na letnú a zimnú kampaň, čo podľa neho nie je adekvátne.

11.40 – Správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.

11.37 – V pléne odklepli aj nové názvy ulíc a námestí. V prípade realizovania výstavby pri obchodnom centre Europa sa bude jedno z námestí volať po pápežovi Jánovi Pavlovi II.

11.36 – VZN o letný terasách dostalo odklad. Podľa prednostu Miroslava Rybára na ňom intenzívne pracujú a v najbližšom období budú s ním finišovať.

11.15 – Koniec prestávky. Hlasuje sa o VZN.

11.00 – Prestávka.

10.51 – Rovnako prešiel aj Pirošíkov návrh.

10.50 – Návrh Martina Turčana prešiel.

10.46 – Martin Turčan (SDKÚ-DS) navrhuje, aby sa prehodnotilo napaľovanie materiálov z komisií, zastupiteľstva a rady na CD nosiče. Podľa neho by bolo jednoduchšie, keby sa materiály zverejňovali na mestskom serveri. Gajdošík súhlasí, ale hovorí, aby sa napaľovanie na CD hneď nestoplo, keďže poslanci sú na to zvyknutí, ale postupne sa prešlo na tento spôsob.

10.43 – Nasleduje návrh Vladimíra Pirošíka (BBA), ktorý chce, aby materiály na zasadnutie Mestskej rady boli verejne prístupné. Zasadnutie rady je verejné, prerokovávané materiály však majú k dispozícii iba jej členovia.

10.40 – Zoznam neupotrebiteľného majetku je schválený.

10.40 – Prešiel aj návrh Ľubice Laššákovej (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS), ktorý vyňal zo zoznamu budovy v Uľanke, kde by sa malo prehodnotiť bývanie pre sociálne slabých.

10.39 – Gajdošíkov (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) pozmeňujúci návrh bol schválený.

10.37 – Lichého (BBA) doplňujúci návrh nebol schválený.

10.31 – Pred poslancov vystúpil Juraj Havlík z neformálneho zoskupenia Ľudí spája umenie, ktoré uskutočnilo v priestoroch amfiteátra tri ročníky premietania filmov. „Sme presvedčený že amfiteáter má opodstatnenie v meste,“ hovorí Havlík. Riešením je podľa neho postupnými krokmi dospieť k revitalizácii.

10.29 – Martin Turčan (SDKÚ-DS) tvrdí, že štát je najhorší vlastník a kultúrne objekty v jeho vlastníctve chátrajú. Preto nevidí problém v tom, aby napríklad Šusterská bašta išla do obchodnej verejnej súťaže a získal by ju niekto, kto by ju zveľadil pri rešpektovaní jej statusu Kultúrna pamiatka.

10.25 – Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) hovorí, že pokiaľ by prišla zaujímavá ponuka na odpredaj amfiteátra, nie je proti, pokiaľ sa dané prostriedky prefinancujú v kultúre v meste. Navrhol uznesenie, že financie získané z prípadného predaja budovy PKO v Lazovnej alebo amfiteátra, by museli byť použité znovu iba na kultúru.

10.22 – Lichý (BBA) navrhol vypustiť zo zoznamu Šusterskú baštu, amfiteáter, Budova OV Pod Skalkou a Budova PKO, Lazovná.

10.20 – Lichý (BBA) sa pýta, prečo je na zozname aj Šusterská bašta, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

10.18 – Na rade je schválenie Zoznamu neupotrebiteľného nehnuteľného majetku vhodného na odpredaj. Medzi odporúčanými objektami sa ocitol aj amfiteáter.

10.17 – Samotný dodatok k Zásadám však prešiel.

10.16 – Za návrh boli iba štyria poslanci Banskobystrickej alternatívy. Väčšina sa zdržala.

10.14 – Podľa Jána Šaba (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) v tom nevidí zmysel, pokiaľ mesto na to nemá softvér.

10.13 – Vladimír Pirošík (BBA) dal doplňujúci návrh, aby v rámci obchodnej verejnej súťaže bolo možné využiť elektronickú aukciu. Ako príklad dáva Liptovský Mikuláš, kde to podľa neho funguje.

10.08 – Rokuje sa o dodatku č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, kde sa majú vyjasniť niektoré nejasné body.

9.58 – Všetky návrhy boli v rámci bodu Nakladenie s majetkom mesta schválené.

9.47 – Zastupiteľstvo odkleplo aj prenájom priestorov na Rudohorskej pre OZ Hary Teáter a OI Náš domov Sásová. Priestory v bývalej ZŠ Tatranská dostanú do prenájmu začínajúci hudobníci zo združenia Sásová pre Hudbu, kde by mali vzniknúť skúšobne pre mladé kapely.

9.26 – Poslanci schválili ďalšie kolo obchodnej verejnej súťaže na odpredaj budovy bývalej ZŠ Okružná. Dva predchádzajúce pokusy neboli úspešné.

9.19 – Program schválený. Pokračujeme bodom nakladanie s majetkom mesta.

9.18 – Primátor stiahol bod racionalizácie základného školstva v Banskej Bystrici. O tejto téme si môžete prečítať viac tu.

9.16 – Do návrhovej komisie sú zvolení Marcel Pecník, Igor Kašper a Ľudmila Priehodová.

9.14 – Ospravedlnení sú Pavol Katreniak, Marta Gajdošíková (BBA), Tomáš Novanský (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) a Ján Chladný (SDKÚ-DS).

9.14 – Primátor Peter Gogola otvoril zasadnutie.

9.07 – Poslanci sa pomaly trúsia do Veľkej siene na Mestskom úrade.