Oceňovanie významných ľudí, ktorí prispeli k rozvoju nášho mesta, sa stalo v Banskej Bystrici tradíciou. Máte vo svojom okolí človeka, ktorý je plný nápadov či energie a obohacuje mesto pod Urpínom aj Banskobystričanov? Povedzte o ňom mestu.

Aj tento rok môžete samospráve posielať tipy na osobnosti, ktorým nechýba motivácia a do práce dávajú kus seba. Vaše návrhy na laureátov na Cenu mesta, Cenu primátora či na Čestné občianstvo môžete posielať do 11. januára 2019.

Vaše návrhy nám môžete posielať poštou na adresu: Mestský úrad, Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke označenej slovom OCENENIE s upresnením Cena mesta, Cena primátora alebo Čestné občianstvo mesta alebo e-mailom na: ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: CM, CP, ČO. Vašu nomináciu preberú aj osobne v podateľni mestského úradu. K tomu, aby sme mohli vami navrhnutú osobnosť zaradiť do výberu laureátov potrebuje samospráva čo najviac informácií.

Návrh musí obsahovať:

  •  meno, priezvisko, prípadne titul navrhnutého laureáta
  • informáciu, na ktoré ocenenie je laureát navrhnutý (Cena mesta, Cena primátora alebo Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica)
  • oblasť, za ktorú je ocenenie navrhnuté (v zmysle Štatútu mesta, Čl. 1, Čl. 2 a Čl. 3 deviatej časti)
  • zdôvodnenie návrhu
  • kontaktné údaje na navrhovaného laureáta (adresa, dátum narodenia, telefón, mail, zamestnanie, pracovné zaradenie)
  • kontaktné údaje navrhovateľa (meno, priezvisko, adresa, telefón, mail pri návrhu fyzickej osoby i právnickej osoby, názov organizácie, IČO, adresa, telefón).

Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh občanov mesta, poslancov či primátora.

Cena primátora je určená pre osobnosti, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma aj v zahraničí. O udelení ceny rozhoduje primátor mesta na návrh poslancov MsZ a Banskobystričanov.

Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica môže MsZ udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Získať ho môžu aj cudzí štátni príslušníci a v odôvodnených prípadoch môže byť udelené in memoriam.