Nový zdroj tepla pre Banskú Bystricu slávnostne uviedli do prevádzky. Výstavbu kotolne financovala spoločnosťou  KA Contracting SK, s.r.o., ktorá je členom nemeckej energetickej spoločnosti RWE AG. Celková hodnota investície je na úrovni cca  5 mil eur.  Ako palivo slúži dendromasa z okolitých lesov. Spustením do prevádzky zníži Banská Bystrica svoju závislosť na dovážanom zemnom plyne.

Nový tepelný zdroj v Radvani s výkonom 2 x 4 MW vyrobí ročne 160 tis. GJ tepla, čo je polovica zo súčasnej produkcie plynovej teplárne v Radvani. Výrobca a distribútor tepla BBES, a.s. týmto teplom zásobuje vyše 9500 bytov v mestských častiach Fončorda, Radvaň a Podlavice.  Projekt je súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie a modernizácie sústavy zásobovania teplom v Banskej Bystrici, s hlavným cieľom diverzifikovať a stabilizovať palivovú základňu, ako aj udržať, resp. znížiť náklady na dodávku tepla.

Zdroj tepla bol do prevádzky uvedený po deväťmesačnej výstavbe, ktorú zaistilo združenie firiem EVČ Pardubice, Tenza Brno a DOS Trading Banská Bystrica. Ročne bude kotolňa spracovávať 20 000 ton paliva vo forme drevnej štiepky.

Výroba tepla a elektrickej energie na báze biomasy je oblasťou, v ktorej RWE vidí veľkú budúcnosť. „Tešíme sa, že sme týmto projektom urobili na Slovensku prvý krok k dosiahnutiu našich cieľov. Tento projekt je súčasne prínosom pre zlepšenie ovzdušia v Banskej Bystrici a okolí, čo sa týka emitovania CO2,“ konštatoval konateľ KA Contracting SK, s.r.o. Miroslav Michalec.

„Po viacerých projektoch na východe Slovenska ide o prvý, výkonom tak rozsiahly projekt RWE v oblasti výroby energie na území Slovenska, ktorý sme úspešne zavŕšili  spustením prevádzky. Nadväzuje na naše  dobré skúsenosti  vo viacerých krajinách. V budovaní obnoviteľných zdrojov energie vidí RWE  spôsob, ako splniť  záväzky EÚ v oblasti  znižovania emisií“, uviedol  na margo  angažovania  sa RWE  v oblasti OZE na Slovensku Thomas Jan Hejcman,  ktorý  je predsedom predstavenstva  a generálnym riaditeľom Východoslovenskej energetiky , a.s. (VSE) a zároveň zastupuje  záujmy koncernu RWE na Slovensku. T.J. Hejcman tiež potvrdil, že RWE bude vo výstavbe projektov na báze obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku pokračovať. „Naďalej hľadáme príležitosti na investície“, dodal.

Podľa primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu je dokončený proces prínosom pre obyvateľov: „Nová kotolňa je prvým dokončeným projektom z trojice nových tepelných zdrojov na biomasu v Banskej Bystrici, ktorých vybudovanie zahŕňa schválená mestská tepelná koncepcia. Na jar začína výstavba druhého zdroja pre sídlisko Sásová. Verím, že popri ekologických prínosoch a spoľahlivosti zdrojov obyvatelia mesta ocenia aj pozitívny dopad na cenu tepla.“