Názory a skúsenosti podnikov a podnikateľov, vedomosť o tom, čo ich v meste trápi a čo im tu chýba, by mali byť námetom pre samosprávu pri vytváraní priaznivého podnikateľského prostredia. Práve z tohto dôvodu bol v novembri minulého roku zrealizovaný dotazník medzi banskobystrickými podnikmi a podnikateľmi.

Spoločnosť M.B. Consulting realizovala v mesiacoch október až november 2013 prieskum podnikateľského prostredia v meste Banská Bystrica. Vykonaný bol formou elektronického dotazníka, na ktorý reagovalo 103 z 1535 oslovených respondentov. Zo všetkých, ktorí sa do prieskumu zapojili, tvorili najväčšiu časť podnikatelia pracujúci v odvetví obchodu, hotelov a reštaurácií, dopravy, finančného sprostredkovania, nehnuteľností, verejnej správy a obrany, školstva, zdravotníctva a iných služieb (74%). Druhým najviac zastúpeným odvetvím bolo stavebníctvo (15%). Väčšinu respondentov tvorili podniky s maximálne 25 zamestnancami.

Problémová cestná infraštruktúra, byrokracia, parkovanie i samospráva

IMG_2395 letne terasy banska bystricaZo 44 odpovedí na otázku „Čo napomáha rozvoju podnikania v mete Banská Bystrica?“ až 29 respondentov odpovedalo jednoduchým „nič“. Rozvoju podnikania v meste by podľa väčšiny odpovedí najviac pomohla cestná infraštruktúra, rozvoj cestovného ruchu i nové pracovné príležitosti. Dotazník poukazuje aj na fakt, že rozvoj podnikania v Banskej Bystrici najviac obmedzuje nezáujem samosprávy o podniky v meste, ale aj slabá podpora živnostníkov či byrokracia úradov. Za problémovú považujú podniky a podnikatelia tiež situáciu s parkovaním, korupciu i nedostatok pracovných príležitostí.

Problémy v rozvoji podnikateľského prostredia v meste sa oproti roku 2006, kedy bol taktiež realizovaný podobný druh prieskumu, neodstránili ani nezlepšili. Aj vtedy sa totiž väčšina respondentov vyjadrila podobne ako v súčasnosti a za najväčší problém označili prekážky zo strany mesta a úradov.

Aj keď v rámci spolupráce podniky a podnikatelia v meste najviac využívajú služby Mestského úradu Banská Bystrica, oproti roku 2006 klesol v hodnoteniach o spokojnosti v porovnaní s ďalšími desiatimi inštitúciami z druhej priečky až na šiestu. Najväčšiu spokojnosť prejavili respondenti v dotazníku informačnému centru mesta, ako aj Univerzite Mateja Bela. O neustále sa zhoršujúcom postavení mestského úradu hovoria aj údaje o hodnotení služieb MsÚ. Tie boli hodnotené v priemere nízkymi známkami. Najvyššiu spokojnosť vyjadrili respondenti s likvidáciou komunálneho odpadu, za najhoršie označili poskytovanie dotácií i vytváranie podmienok na investovanie v meste.

Chýbajúce profesie, klesajúca prosperita podnikov a nákladné priestory

Kým v roku 2006 sa respondenti vo väčšine vyjadrili, že im nechýbajú v meste žiadne profesie, v súčasnosti je situácia úplne iná. Viacerí podnikatelia sa zhodli na tom, že tu chýbajú remeselníci, strojári, sústružníci či zvárači. Problémová je tiež kvalifikovanosť pracovnej sily či jazyková znalosť a prax.

rozpocet ekonomikaPodnikateľov trápi aj ponuka výrobných priestorov na podnikanie v meste. Zo všetkých, ktorí na otázku zodpovedali, si najviac respondentov myslí, že v meste síce máme dostatočnú ponuku takýchto priestorov, avšak vo vysokej cenovej relácii. Podobne to bolo aj pri administratívnych priestoroch.

Prieskum na zlepšenie podnikateľského prostredia v meste sa zaujímal aj o prosperitu jednotlivých podnikov v meste. Najviac opýtaných (25%) uviedlo zhoršujúci sa stav ich podnikania. Tento údaj vzrástol oproti roku 2006 až o 12%. Prirodzene, kým zhoršujúci stav banskobystrických podnikateľov narastá, prosperita výrazne klesá. Kým v roku 2006 prosperovalo 36% opýtaných, v súčasnosti je to už len 14%.

Nepriaznivá situácia podnikateľského prostredia v Banskej Bystrici ovplyvňuje aj rast produkcie podnikov. Zväčšiť svoju produkciu plánuje v súčasnosti 19% opýtaných, čo je oproti roku 2006 pokles až o 20%. Rozšírenie svojho podniku má v pláne 14% respondentov, pričom 13%, naopak, plánuje svoj podnik úplne zrušiť.

Aj keď k priemernej mzde v podnikoch sa väčšina oslovených nevyjadrila, najviac zastúpená bola odpoveď s priemernou mzdou od 400 do 499 eur (12%).