K finále sa blížiaci Projekt Komplexnej rekonštrukcie operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR), podporený z prostriedkov Európskej únie, si v uplynulý štvrtok 20. júna v rámci monitorovacej návštevy prehliadli zástupcovia Európskej komisie a členovia Monitorovacieho výboru pre Operačný program zdravotníctvo.

Monitorovacia návštevaKomplex prevádzok, ktoré tvoria najpodstatnejší a najnáročnejší segment zdravotníckej prevádzky nemocnice, vykazoval po tridsiatich rokoch používania značnú morálnu a fyzickú zastaranosť a veľkú energetickú náročnosť. Zdravotnícka technika a ostatné technológie sa takisto dostávali na hranicu používateľnosti. TpVďaka nenávratnému finančnému príspevku, čerpanému prostredníctvom Operačného programu zdravotníctvo z prostriedkov Európskej únie, nemocnica v októbri 2011 zahájila najrozsiahlejšiu rekonštrukciu vo svojej histórii.

“Po rekonštrukcii sa zvýšia kapacity operačných sál, budeme môcť operovať viac a efektívnejšie. Pre pacienta to bude znamenať pri niektorých výkonoch kratšie čakacie doby,“ povedal riaditeľ nemocnice Vladimír Baláž. Ako ďalej podotýka námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť Ján Šulaj, zrekonštruovaný urgentný príjem zabezpečí aj lepšiu pripravenostť v prípade hromadných nešťastí.

Marek Brezničan, generálny riaditeľ sekcie európskych programov a projektov MZ SR sa o projekte vyjadril: “Som naozaj veľmi rád, že vďaka eurofondom môžu naši pacienti profitovať zo skvalitňovania zdravotnej starostlivosti. Projekt Komplexnej rekonštrukcie operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta úspešne napreduje a realizuje sa v súlade s plánovaným harmonogramom.“

Prehliadka momentálneho stavu projektu bola súčasťou programu monitorovacej návštevy zástupcov Európskej komisie (EK) a členov Monitorovacieho výboru pre Operačný program zdravotníctvo (MV pre OPZ), ktorí navštívili štyri zdravotnícke zariadenia v Banskej Bystrici, ktorých projekty boli podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Monitorovacia návšteva3Členovia EK a MV pre OPZ ďalej navštívili Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banská Bystrica, kde realizovali nadstavbu a rekonštrukciu budovy. Z FNsP FDR sa presunuli do Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., kde bola komplexná modernizácia účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Štvrtým prijímateľom, u ktorého výbor svoju prehliadku ukončí, je zariadenie ambulantnej starostlivosti EDELMA, s.r.o. Monitorovacej návšteve podporených projektov banskobystrického regiónu predchádzalo 19. júna VIII. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo v hoteli LUX. Na zasadnutí členovia MV pre OPZ posúdili Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo za rok 2012, prerokovali Rokovací poriadok MV pre OPZ a oboznámili sa s Aktuálnym stavom realizácie OPZ. Ďalej bolo na programe MV Hodnotenie dopadov OPZ a Príprava nového programového obdobia 2014 – 2020.

Polovica zrekonštruovaných operačných sál vo FNsP FDR je už v prevádzke. Druhá časť bude dokončená do konca mesiaca. V júli bude prebiehať v celom komplexe operačiek kolaudácia a testovacia prevádzka. Dokončenie projektu je plánované na október 2013.

V súčasnosti nemocnica  disponuje 11 klinikami a  10 oddeleniami, ktoré  liečia pacientov na  916 lôžkach.  Týmto pracoviskám prináleží spolu  82 špecializovaných ambulancií. Odborné zázemie dopĺňa 9 diagnostických oddelení. Počas roka v priemere hospitalizujeme viac ako 30 000 pacientov a vykonáme vyše 400 000 špecializovaných ambulantných vyšetrení.  V nemocnici pracuje vyše 2000 zamestnancov.