„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre druhých.“ Týmito slovami Alberta Einsteina začal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola oceňovanie významných osobností a kolektívov za rok 2012.

Medzi ocenenými boli aj tento krát inšpirujúce osobnosti verejného života, kultúry a umenia i dobrovoľníctva. A tiež kolektívy odhodlané šíriť dobré meno Banskej Bystrice. Ocenenia z rúk primátora prebralo v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP vo štvrtok podvečer celkom dvanásť jednotlivcov a zástupcov kolektívov.

1. Veronika BodnárikováCenu mesta, o ktorej udelení rozhodujú mestskí poslanci, prevzala za vynikajúce interpretačné výkony a prínos v oblasti ľudového umenia interpretka horehronských ľudových piesní  Veronika Bodnáriková. Rodáčka z Pohorelej sa narodila 1. marca 1958. Študovala v Banskej Bystrici a pôsobí tu dodnes. Už od piatich rokov navštevovala folklórny súbor Mladosť v Pohorelej. Po príchode do Banskej Bystrice 22 rokov pôsobila vo folklórnom súbore Urpín. Spievala s ľudovou hudbou Ondreja Mrázika, s Brnianskym orchestrom ľudových nástrojov, s Orchestrom ľudových nástrojov Bratislava, účinkovala s dychovou hudbou Banskobystrická dvanástka a  spolupracovala aj s posádkovou hudbou a jej zložkou Bystrická kapela. V súčasnosti príležitostne vystupuje s ľudovou hudbou Borievka a účinkuje v malej skupine pod názvom Salašníci. Táto významná speváčka slovenských ľudových piesní, oslávila v tomto roku svoje 55 narodeniny.

2. Mgr. Jozef ĎuriančikZa rok 2012 prevzal z rúk primátora Petra Gogolu Cenu mesta za vedeckú, publicistickú a verejno–prospešnú činnosť a tvorivý prínos  v oblasti  sprístupňovania histórie mesta Banská Bystrica Mgr. Jozef Ďuriančik. Narodil sa 19. mája 1942 v Brusne. Pôsobil ako pedagóg a do dnešných dní ako historik, geograf a prvý profesionálny sprievodca mestom Banská Bystrica. K srdcovým záležitostiam znalca histórie patria dejiny, ktoré písal v Banskej Bystrici stredovek. Z osobností sa špecializuje na rodinu banskobystrického maliara Dominika Skuteckého. Je neodmysliteľnou súčasťou autorského kolektívu, s ktorým pripravuje výnimočný časopis Bystrický permon. Podieľa sa na tvorbe televíznych a rozhlasových relácií. V roku 2000 vyšla jeho kniha 30 rokov Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. V roku 2010 vydal publikáciu o histórii stredovekej Banskej Bystrice Korene medeného mesta a v roku 2012 knihu Po stopách Dominika Skuteckého. V máji minulého roka oslávil Jozef Ďuriančik významné životné jubileum 70 rokov.

3. Ing. Ľubomír VážnyCenu mesta za výrazné zásluhy v oblasti dopravy a výnimočný prínos pri dobudovaní diaľničného spojenia mesta Banská Bystrica s hlavným mestom SR vrátane Severného obchvatu mesta obdržal aj Ing. Ľubomír Vážny. Bývalý minister dopravy, pôšt a telekomunikácií, súčasný poslanec NR SR a podpredseda vlády SR pre investície.  Ľubomír Vážny sa narodil 15. júla 1957 v Žiline. V rokoch 1981 – 1985 pôsobil v rôznych pracovných pozíciách, naposledy ako samostatný vývojový pracovník v spoločnosti Pozemné stavby, š. p. Trnava. Neskôr pracoval  v spoločnosti Stavoinvesta, od roku 1994 ako riaditeľ a konateľ. V roku 2002 sa stal poslancom NR SR za stranu SMER. Ľubomír Vážny sa významnou mierou podieľal na presadení strategickej dopravnej investície a realizácii prvého PPP projektu verejno – súkromného partnerstva R1 na Slovensku, ktorého súčasťou je aj Severný obchvat Banskej Bystrice v dĺžke 5,65 km.

4. Banskobystrický pivovar - Vančo, CvikV kategórii kolektívov získal Cenu mesta za výrobu a propagáciu lokálneho produktu a šírenie dobrého mena mesta Banská Bystrica Banskobystrický pivovar, a. s. Ocenenie na štvrtkovom slávnostnom udeľovaní prevzali predseda predstavenstva Branislav Cvik a podpredseda predstavenstva spoločnosti Ľubomír Vančo. História varenia piva siaha v Banskej Bystrici do 16. storočia.  Priemyselná výroba začala v roku 1871 otvorením mestského pivovaru. Po sto rokoch bol daný do užívania nový pivovar, ktorý niesol meno známeho kopca nad mestom – Urpín. Po roku 1989 prešiel pivovar privatizáciou a zmenil aj svoj názov. V roku 2007 získal nielen nových investorov, ale aj ďalších zákazníkov. Aj napriek tlaku globálnych výrobcov sa pivovar na trhu nestratil. Naopak, získava čoraz väčšiu priazeň verejnosti a je nositeľom desiatok ocenení. Od roku 2006 ich získal na domácich či medzinárodných súťažiach spolu devätnásť. Banskobystrický pivovar je posledným výrobcom kvalitného miestneho výrobku, ktorý verejnosť identifikuje s naším mestom. Výnimočné slovenské pivo sa vyznačuje originálnou chuťou a výrobou podľa tradičných receptúr a klasickej technológie.

Pri príležitosti 10. výročia vzniku a za prínos v oblasti sprístupňovania mestskej histórie získal Cenu mesta za rok 2012 Bystrický Permon – banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu. Časopis vznikol pred desiatimi rokmi so zámerom sprístupniť informácie o vzácnej histórii mesta a okolia prostredníctvom banskobystrických historikov, starších miestnych znalcov a ešte žijúcich rodákov. Ide o jedinečnú formu popularizácie informácií z mestskej histórie, založenú na báze neprofesionálneho vydavateľa v spolupráci s odborníkmi a miestnymi nadšencami. Cieľom je osloviť širokú verejnosť vrátane zahraničných Slovákov a prezentovať dejiny a krásu Banskej Bystrice verejnosti. V Bystrickom permone bolo publikovaných cca 600 príspevkov v širokom spektre tém od archeológie cez banícku tradíciu až po dejiny školstva, umenia, kultúry, zdravotníctva, spoločenského i verejného života, športu, turistiky či prírodných krás. Svoje miesto v ňom  našli aj profily zaujímavých osobností. Časopis je k dispozícii bezplatne v printovej aj v elektronickej forme.

6. Lýdia DejlováCenu primátora môžu získať tí, ktorí sa svojou prácou a celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno mesta. O udelení ceny rozhoduje primátor na návrh poslancov a občanov mesta. Za jedinečný prínos k uchovávaniu tradičnej ľudovej kultúry v oblasti čipkárstva v meste Banská Bystrica a okolí prevzala cenu primátora Lýdia Dejlová. Narodila sa 28. júla 1946 vo Valaskej a učarovala jej paličkovaná čipka, jedinečný skvost, ktorý v sebe zachováva jemnosť, lásku k umeniu, ale najmä nevyčísliteľnú hodnotu viažúcu sa k banskobystrickému regiónu. Tvorba Lýdie Dejlovej je rôznorodá, ovplyvnená najmä čipkou zo Španej Doliny, ale aj českou vamberskou paličkovanou čipkou. Jej ručné práce sú známe v Európe, v Severnej Amerike a na Novom Zélande. Krásu slovenskej paličkovanej čipky prezentuje nielen na výstavách, ale aj v publikáciách Čipky zo Španej Doliny – variácie a Paličkovaná čipka zo Španej Doliny, v ktorých dokumentuje jedinečné vzory čipiek z tejto rázovitej obce neďaleko Banskej Bystrice.

7. Alexander MelicherCenu primátora za rok 2012 pri príležitosti životného jubilea za významné umelecké výkony v oblasti hudby, pedagogickú a publikačnú činnosť, získal aj hudobný pedagóg prof. PhDr. Alexander Melicher, CSc. Narodil sa 10. januára 1933 v Bratislave. Študoval na katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty v Bratislave hru na husliach a teóriu vyučovania hudobnej výchovy. Medzi jeho učiteľov patrili hudobný skladateľ Eugen Suchoň a muzikológ Ján Albrecht.  Jeho ďalšia činnosť je neodmysliteľné spätá so srdcom Slovenska. Najskôr pôsobil na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, po vzniku Univerzity Mateja Bela, na Fakulte humanitných vied. Stál pri zrode banskobystrického Literárneho a hudobného múzea. Bol aktívnym hudobníkom. Zanechal výraznú stopu vo FS Urpín, bol umeleckým vedúcim VFS Mladosť a aktívnym členom speváckych zborov Cantica a Canzona Neosolium. Jeho pedagogická a umelecká činnosť zostane aj v memoároch Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde pôsobil na poste prvého rektora. V tomto roku si pripomenul významné životné jubileum 80 rokov.

8. Karol MikaPri príležitosti vlaňajšieho životného jubilea 85 rokov získal Cenu primátora mesta Banská Bystrica za výrazný prínos pre slovenskú medicínu v oblasti fytoterapie a publikačnú činnosť praktický lekár MUDr. Karol Mika. Rodák zo Starých Hôr študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil v Banskej Bystrici najprv ako sekundárny lekár v KÚNZ (1955 – 1956), v rokoch  1956 – 1993 ako praktický lekár pre dospelých OÚNZ a od roku 1994 ako súkromný praktický lekár pre dospelých.  Je špičkovým odborníkom v oblasti fytoterapie. Venuje sa skúmaniu účinkov rastlinných látok na ľudské telo. Bol zvolený za prvého porevolučného prezidenta lekárskej komory. Je spoluzakladateľom a zástupcom šéfredaktora časopisu Slovenský lekár. Od roku 1992 je členom redakčnej rady časopisu Naše liečivé rastliny. Jeho monografia liečivých rastlín používaná v súčasnej medicíne získala cenu Slovenskej lekárskej spoločnosti.  Napísal  populárne knihy príbehov z lekárskeho prostredia a je aj autorom rozhlasovej hry Tri hlasy.

9. Jana OrlickáCenu primátora prevzala za významné umelecké výkony v oblasti hudby, reprezentáciu mesta Banská Bystrica a pätnásťročné aktívne pôsobenie v oblasti kultúry a umenia známa šansoniérka, džezová a etnospeváčka a tiež manažérka RNDr. Jana Orlická. Narodila sa 19. júla 1972 v Banskej Bystrici. Aktívne pôsobí v oblasti kultúry a umenia ako sólistka významných  domácich a medzinárodných umeleckých. Je autorkou a spoluorganizátorkou mnohých domácich a zahraničných projektov a festivalov. Pôsobí aj v oblasti kultúrneho manažmentu a kultúrnej politiky. Jana Orlická viac ako päť rokov aktívne spolupracuje aj s  Múzeom židovskej kultúry  na rozvoji informovanosti  o histórii židovskej kultúry na Slovensku. Na svojom konte má tri vydané CD  albumy. V minulom roku oslávila okrúhle životné jubileum a súčasne aj svoje pätnásťročné mimoriadne aktívne pôsobenie v oblasti kultúry a umenia v dimenziách mesta, štátu a na medzinárodnej úrovni.

Primátor Peter Gogola ocenil pri príležitosti životného jubilea  75 rokov za pedagogickú činnosť a tvorivý prístup v oblasti umenia filmového a divadelného herca a vysokoškolského pedagóga z Českej republiky. Doc. Jan Přeučil sa narodil 17. februára 1937 v Pardubiciach. Neskôr sa s rodičmi presťahoval do Prahy, kde sa kontaktoval so svetom filmu a divadla. Už v detstve bol rozhodnutý, že si raz podá prihlášku na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe. Jeho otec bol však v roku 1950 odsúdený k doživotnému trestu v politickom procese s Miladou Horákovou. Na štúdium Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe bol tak prijatý na druhý pokus, absolvoval ju v roku 1960. Ján Přeučil má na svojom konte množstvo nezabudnuteľných divadelných, filmových či televíznych úloh. Jeho zamatový hlas našiel uplatnenie aj v rozhlasovom vysielaní a dabingu. V ostatných rokoch  pripravuje spolu s manželkou Evou Hruškovou bábkové predstavenia pre najmenších. Svoje herecké skúsenosti od roku 1963 odovzdával študentom na pražskej DAMU. V súčasnosti pôsobí na katedre herectva Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. S jej históriou je spätý od jej založenia. Vychovávať  novú generáciu hercov prišiel na pozvanie dvoch významných slovenských osobností Božidary Turzonovovej a Jozefa Adamoviča. Jeho pôsobenie v Banskej Bystrici významne prispieva k šíreniu dobrého mena nielen samotnej vysokej školy, ale aj mesta pod Urpínom. Keďže sa Jan Přeučil nemohol z pracovných dôvodov odovzdávania cien zúčastniť, cenu za neho prevzal rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici Matúš Oľha.

10. Marcela Václavková KonrádováZa moderný, profesionálny a vysoko humánny prístup  k telesne handicapovaným ľuďom v sociálnej oblasti a realizáciu projektu Chránená dielňa – tréningové centrum pre handicapovaných v Banskej Bystrici si ocenenie z rúk primátora Petra Gogolu prevzala aj predsedníčka Občianskeho združenia Prístav nádeje PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt. Narodila sa 3. apríla 1980. Je doktorkou sociálnej práce, magisterkou sociálnej pedagogiky a vysokoškolské vzdelanie si doplnila štúdiom manažmentu na Britskej vysokej škole a mnohými kurzami. Napriek svojmu ťažkému zdravotnému postihnutiu aktívne pracuje so seniormi, deťmi a ľuďmi s handicapom.  Jej zámerom je odstraňovať bariéry a ponúknuť zdravotne postihnutým druhú šancu. Jedným  z výnimočných projektov v tejto oblasti  bola aj realizácia Chránenej dielne – tréningového centra pre handicapovaných, ktoré ako jediné v Banskobystrickom kraji vytvára pracovné príležitosti pre ľudí s telesným a zmyslovým handicapom. Je súčasne autorkou Zbierky básní, spoluautorkou prvého slovenského románu Minulosť ťa dostane a knihy pod názvom Na dobu určitú. Výťažok z predaja posledne menovanej knihy putuje práve na činnosť chránenej dielne.

11. Peter PohančaníkV kategórii kolektívov získal pri príležitosti 55. výročia vzniku za mimoriadne umelecké výkony,  prínos v oblasti sprístupňovania folklóru a výnimočnú prezentáciu ľudových tradícií banskobystrického regiónu Cenu primátora za rok 2012 folklórny súbor Urpín. Cenu prevzali zakladateľ súboru Ján Husárik, ktorý bol päťdesiat rokov jeho umeleckým vedúcim a súčasný riaditeľ Peter Pohančaník. Folklórny súbor Urpín bol založený v roku 1957 ako Krajský súbor piesní a tancov pri Krajskom dome osvety v Banskej Bystrici. Súbor uskutočnil 1780 vystúpení, navštívil 34 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie. Absolvoval 64 zahraničných zájazdov a uskutočnil 360 zahraničných vystúpení.  Od roku 2004 funguje ako občianske združenie, ktorého členmi sú všetci, aktuálne šesťdesiati, aktívni členovia súboru. Pôsobia v  troch zložkách – tanečnej, hudobnej a speváckej.  Hlavným zameraním programovej skladby súboru sú predovšetkým oblasti Horehronia a Podpoľania, program je však doplnený aj o tance z iných oblastí Slovenska.