Prvé kolo verejných stretnutí s obyvateľmi k projektu Zelené sídliská (zelené oázy) bolo úspešné. Vedenie mesta spolu s odbornými útvarmi a všetkými záujemcami diskutovalo počas dvoch týždňov v siedmich lokalitách o tom, čo by mohlo vzniknúť v okolí ich domovov, aby sa im žilo lepšie.

Účasť mnohých mnohých obyvateľov Banskej Bystrice je dôkazom toho, že ľudia majú záujem zapájať sa do vecí verejných, rozprávať sa a vyjadrovať svoje názory i potreby. Po spracovaní všetkých námetov oddelením územného plánovania a architekta mesta sa ďalšie kolo verejných diskusií uskutoční v druhej polovici októbra. Cieľom stretnutí s obyvateľmi je nájsť spoločnú predstavu o využití okolia ich obydlí so zavádzaním zelenej a modrej infraštruktúry s prihliadnutím na zmenu klímy.

„Posledné dva týždne som strávil hodiny v teréne na stretnutiach s obyvateľmi a z každého jedného som odchádzal spokojný. Ďakujem za všetky podnety a nápady, ktoré v diskusiách odzneli. Zamestnanci územného plánovania a architekta mesta teraz všetky námety spracujú a na základe nich pripravia návrhy, o ktorých budeme diskutovať s Banskobystričankami a Banskobystričanmi v rámci ďalšieho kola stretnutí v druhej polovici októbra, keď sa do lokalít vrátime. Už dnes sa na to veľmi teším,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Na stretnutiach odznievali rôzne námety. Niektoré nie je možné realizovať okamžite, nakoľko je potrebné ich ešte konzultovať s ďalšími stranami, ďalšie sú všeobecné a treba ich riešiť principiálne v rámci celého mesta, a sú aj variabilné námety, najmä čo sa týka ich umiestnenia v priestore. Išlo o nápady vytvorenia parkov pre seniorov, venčovísk, oddychových zón, otužovacích jazierok, prvkov na cvičenie, kvetinových záhonov, altánkov, prírodných amfiteátrov, ovocných sadov, vodných ihrísk, športovísk a pod. Mnohé z lokalít sú výnimočné aj tým, že sa v ich blízkosti nachádza vodný tok, ktorý by mohol byť v rámci revitalizácie priestoru využitý v prospech obyvateľov. Vo všetkých častiach mesta zároveň zavládla všeobecná zhoda týkajúcich sa potreby obnovy chodníkov, zvýšenia starostlivosti o zeleň či doplnenia verejného osvetlenia.

„Začíname pracovať na grafickom výstupe, tzv. lokalitnom programe. Ide o predbežný schematický návrh, ktorý sa bude v rámci druhého kola stretnutí s obyvateľmi odsúhlasovať a finalizovať. Zahŕňame tam podnety a námety, ktoré doposiaľ odzneli na stretnutiach či vyplynuli z dotazníkových prieskumov, pričom musíme prihliadať aj na to, čo nám hovorí Územný plán mesta Banská Bystrica, prípadne technické limity lokalít, inžinierske siete a rôzne iné podmienky. Výsledný dokument poslúži ako podklad pre ďalšiu projektovú prípravu,“ dopĺňa Zuzana Gombalová, špecialistka pre urbanizmus a architektúru z oddelenia územného plánovania a architekta mesta.

Termíny 2. kola verejných stretnutí:

  • 21.10. Vansovej
  • 22.10. Severná
  • 25.10. Bernolákova – Radvanská
  • 26.10. Magurská – Krivánska – Jelšový hájik
  • 27.10. Mládežnícka – Družby – Okružná
  • 28.10. Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká
  • 2.11. Podháj

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa verejné stretnutia uskutočnia online. Všetky informácie o participatívnom procese nájdete na stránke mesta v sekcii Zelené sídliská (zelené oázy). O akýchkoľvek zmenách bude mesto informovať na sociálnych sieťach, prostredníctvom webstránky a zástupcov občianskych rád.