V tomto ročníku participatívneho rozpočtu občania Banskej Bystrice rozhodnú o použití sumy 19 343 eur. Na Prvom diskusnom fóre participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu, ktoré sa konalo koncom januára 2015, boli stanovené prioritné témy.

Témami budú Kultúra a história, Mládež a šport, Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Zeleň v meste a verejné priestory. Návrhy projektov možno podať do 15. marca 2015.

rozpocet ekonomika peniaze eur„Participatívny rozpočet je potrebné chápať ako komplexný celok (komplex občianskych aktivít) – verejné diskusné fóra, verejné stretnutia občanov v období medzi fórami a práca v tematických skupinách. Tie predstavujú jedinečný a momentálne nenahraditeľný spôsob aktivizácie občanov pre rozvoj mesta. Na nich si zažívajú občania aktívnu a tvorivú spoluprácu v občianskej komunite. Zároveň sa na nich učia navzájom sa počúvať a zdieľať odlišné názory, argumentovať a zvažovať. Učia sa ako efektívne pracovať v skupinách a rozvíjať riešenia v prospech mesta,“ priblížila Daniela Haragová z Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu.

V roku 2015 budú Banskobystričania rozhodovať o sume vo výške 19 343 eur. Suma je vyrátaná z celkového počtu obyvateľov Banskej Bystrice ku koncu roka 2014, vynásobená 25 centami na obyvateľa. Podľa štatistík matričného úradu k 30.septembru 2014 bol počet obyvateľov Banskej Bystrice 77 375.

Na Prvom diskusnom fóre participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu, ktoré sa konalo vo štvrtok 29. januára 2015, boli stanovené prioritné témy ako Kultúra a história, Mládež a šport, Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Zeleň v meste a verejné priestory. „Zároveň boli zvolení 8 členovia Koordinačnej rady, ktorá zabezpečuje efektívnu koordináciu v procese participatívneho rozpočtu, tak medzi jednotlivými tematickými skupinami, ako aj s orgánmi mesta,” uviedol Miroslav Šimkovič z Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu.

Ak sa chcete zapojiť do participatívneho rozpočtu, stačí mať nápad/podnet, ktorý spracujete do podoby jednoduchého projektu. Ako vypracovať projekt sa dozviete na stretnutiach tematických skupín. Tematické skupiny slúžia ako priestor pre stretávanie sa ľudí, ktorých spája spoločná oblasť záujmu, s cieľom navzájom si pomôcť alebo sa inšpirovať pri tvorbe riešení pre mesto v podobe projektových návrhov.

Na Prvom diskusnom fóre 2015 určili jeho účastníci kritériá, podľa ktorých budú hodnotené projekty v procese ich výberu. Tieto kritériá boli stanovené pre každú tematickú skupinu zvlášť:

Tematická skupina Kultúra a história: zapojenie dobrovoľníctva, podpora lokálnych a mladých umelcov, trvalá udržateľnosť – tradícia, zapojenie všetkých skupín obyvateľov, podpora významných výročí mesta, prispenie k popularizácii a dobrému menu mesta,

Tematická skupina Mládež a šport: dostupnosť pre verejnosť (športoviská), schopnosť zaujať a osloviť široké vrstvy mládeže, zaangažovanie dobrovoľníkov na realizácii projektu, udržateľnosť (opakovanie, údržba, …),

Tematická skupina Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj: dosah projektu (merateľný výstup – počet), trvalá udržateľnosť, počet zapojených občanov do projektu, publicita a propagácia projektu, záverečný event,

Tematická skupina Zeleň v meste a verejné priestory: udržateľnosť (prospech po dobu viac ako 1 obdobia), zvýšenie funkčnosti (atraktivity, kvality), zapojenie dobrovoľníkov, počet ľudí zapojených do prípravy projektu.

Návrhy projektov možno podať do 15. marca 2015 elektronicky, resp. do 16. marca 2015 v Klientskom centre na Mestskom úrade. Maximálna suma na jeden projekt je stanovená vo výške 5 000 eur. O tom, ktoré nápady budú podporené, sa bude rozhodovať na Druhom diskusnom fóre 21. mája 2015. Viac informácií nájdete na tejto stránke…