Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola, ako predstaviteľ mesta Banská Bystrica a jeho štatutárny zástupca, v zmysle ustan. § 13, ods. 5 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podal dnes na Okresnú prokuratúru v Banskej Bystrici,  v zmysle ustan. § 62 Trestného poriadku trestné oznámenie  vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu krádeže v zmysle § 212  alebo sprenevery v zmysle § 213 Trestného zákona neznámym páchateľom.

Konal tak na základe podnetu zo strany predsedu Slovenskej faleristickej spoločnosti, Pavla Marciša, ktorý sa informoval vo veci vyznamenania – Radu Klementa Gottwalda. Vysoké štátne vyznamenanie bolo mestu Banská Bystrica udelené v roku 1984, avšak v priestoroch mestského úradu sa  nenachádza.

Primátor Peter Gogola začal následne preverovať, kde sa vysoké štátne vyznamenanie nachádza, boli preverované odovzdávacie protokoly a dostupné podklady. Vzhľadom k tomu, že Rad Klementa Gottwalda sa na úrade nenašiel, podobne ako žiadne písomnosti s ním súvisiace, obrátil sa na riaditeľa Štátneho archívu v Banskej Bystrici o hľadanie uvedených dokumentov v archívnych materiáloch.

Podľa vyjadrenia riaditeľa Štátneho archívu v Banskej Bystrici, ako aj odborníkov z oblasti faleristiky, predmetné vyznamenanie má značnú spoločenskú, historickú a zberateľskú hodnotu. Kovové časti sú z 24 karátového zlata o hmotnosti cca 75  g a súčasťou vyznamenania je briliant. Jeho aktuálna trhová hodnota medzi zberateľmi sa odhaduje cca  10.000 eur. Spoločenská hodnota vyznamenania sa nedá peňažne vyčísliť. Uvedené vyznamenanie bolo síce mestu udelené predstaviteľmi totalitného štátu a nesie meno čelného predstaviteľa komunistického režimu, treba však v danom prípade poukázať na dôvod jeho udelenia. Išlo o vzdanie holdu mestu Banská Bystrica ako centru Slovenského národného povstania,  historicky uznávanej udalosti našich dejín.

„Nakoľko sa domnievam, že odcudzením štátneho vyznamenania „Radu Klementa Gottwalda“, ktoré bolo prepožičané Mestu Banská Bystrica,  bola spôsobená nášmu mestu  škoda nemalého finančného rozsahu ako i spoločenského významu,  ako primátor mesta, zodpovedný za majetok mesta, za jeho ochranu a zveľaďovanie, som sa rozhodol  podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa orgánom činným v trestnom konaní.“, konštatuje primátor Peter Gogola.